Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

O WYDANIU DECYZJI

O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 10.08.2020 została wydana decyzja Nr 1629/2020 o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 2284/2019 z 30.10.2019 znak UA-VII.6740.2338.2019 obejmującej:

rozbudowę zakładu produkcji opon Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu do mocy produkcyjnej 40,5 tys. opon na dobę - budowę hali wulkanizacji z magazynem opon surowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną, drogową, niezbędnymi budowlami instalacyjnymi, drogowymi, technologicznymi (murami oporowymi, kanałami technologicznymi, fundamentami pod urządzenia) na terenie działki 2/25 oraz części działek 2/9, 2/15, 2/24, 2/30 ark. 06, a także części działek 8/7, 8/11, 8/15, 8/16, 8/20, 8/21, ark. 05, obr. Karolin, przy ul. Bałtyckiej w Poznaniu

- I etapu inwestycji w całości obejmującej

rozbudowę zakładu produkcji opon Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu do mocy produkcyjnej 40,5 tys. opon na dobę - budowę hali wulkanizacji z magazynem opon surowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną, drogową, niezbędnymi budowlami instalacyjnymi, drogowymi, technologicznymi (murami oporowymi, kanałami technologicznymi, fundamentami pod urządzenia, estakadą) na terenie działki 2/25 oraz części działek 2/9, 2/15, 2/24, 2/30 ark. 06, a także części działek 8/7, 8/11, 8/15, 8/16, 8/20, 8/21, ark. 05, obr. Karolin, przy ul. Bałtyckiej w Poznaniu.

oraz

pozwolenie na wykonanie nowych i zamurowanie części istniejących otworów w ścianie zewnętrznej istniejącej hali i usunięcie miejscowych kolizji projektowanych fundamentów z fundamentami hali istniejącej na ww. terenie

w zakresie:

- projektu zagospodarowania terenu

- wysokości, kubatury, elewacji i układu powierzchni wewnętrznych budynku

- konstrukcji

- instalacji i kanałów instalacyjnych

- kanałów technologicznych

- wysokości urządzeń na dachu

z wniosku: Bridgestone Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bałtycka 65 61-017 Poznań, otrzymanego dnia 19.06.2020

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać

na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VII.6740.1454.2020)

Biuro Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania od dnia 16 marca 2020 r. jest nieczynne.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony, zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest tylko za pośrednictwem e-puap.

od 2020-08-14 do 2020-08-29

KOS-V.6220.42.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania, po rozpatrzeniu wniosku podejmujących przedsięwzięcie: Pani Doroty Olejnik, Pana Pawła Staniewicza, Pana Tadeusza Dębickiego oraz Pani Renaty Elżbiety Poznańskiej, reprezentowanych przez pełnomocnika: Pana Jacka Maślińskiego,

zawiadamia Strony

o wydanej w dniu 05.08.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych jedno lub dwulokalowych wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 39/3, 41/1, 41/2, 42, arkusz 03, obręb 55 Radojewo położonych w Poznaniu przy ul. Radojewo.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z ww. decyzją oraz aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 61-878-40-83).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61-878-40-83, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: kamila_bogucka@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

KOS-V.6220.42.2020

od 2020-08-07 do 2020-08-21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 04.08.2020r. została wydana decyzja nr 1587/2020 o zmianie pozwoleniu na budowę nr 553/2019 z dnia 26.03.2019r. znak sprawy UA-VIII-A12.6740.3430.2017

dla dla czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i naziemnymi oraz infrastrukturą techniczną stanowiących II etap inwestycji obejmującej w całości zespół 6 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi i naziemnymi oraz infrastrukturą techniczną, przy ul. Wagrowskiej / Hetmańskiej w Poznaniu (dz. nr 3/10, 3/12, 3/13, 3/14 ark. 12, obręb Żegrze).

w zakresie: zmiany zagospodarowania terenu polegającej na zmianie powierzchni garażu podziemnego pod budynkiem nr 4 oraz (łącznie z obsługującą infrastrukturą ) oraz związana z tym zmianą projektu,

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2020-08-07 do 2020-08-21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 31.07.2020 została wydana decyzja nr 1550/2020 o pozwoleniu na budowę hali HSU wraz z usunięciem kolizji z fundamentami istniejącego budynku oraz wykonaniem otworów w ścianie istniejącego budynku na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Bałtyckiej 65 - części działek nr 8/1, 8/15, 8/16, 8/21 arkusz 05 obręb Karolin

z wniosku: Bridgestone Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bałtycka 65 61-017 Poznań, otrzymanego dnia 22.05.2020

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VII.6740.1142.2020)

Biuro Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania od dnia 16 marca 2020 r. jest nieczynne.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony, zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest tylko za pośrednictwem e-puap

od 2020-08-06 do 2020-08-20

KOS-V.6220.6.2020

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

informuje:

  • o wydanej w dniu 17 lipca 2020 r. decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanałowej sieci cieplnej 2xDN800 przebiegającej przez dz. nr 5 (ark. 03, obr. Winiary) przy ul. Siewnej 3 w Poznaniu.
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.6.2020

od 2020-07-17 do 2020-08-16