Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.33.2021

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

informuje o:

 • wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania, na wniosek Inwestora: MODOarchitektura Sp. z o.o.,
  ul. Winogrady 137, 61-626 Poznań, reprezentowanego przez Pana Piotra Chojarę, decyzji z 6 grudnia 2021 r., znak KOS-V.6220.35.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z przestrzeniami socjalno-biurowymi z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Smoluchowskiego w Poznaniu", planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 5/2, ark. 29, obręb 36 Junikowo.
 • terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni,
  tj. od 07.12.2021 r. do 21.12.2021 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowa 22a.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19", ograniczona byłaby możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia dokumentacji sprawy.

KOS-V.6220.33.2021

od 2021-12-07 do 2022-01-06

KOS-V.6220.30.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz spełniając wymóg art. 10 tejże ustawy, w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora: Everest Development Sp. z o.o. 4 SP.K., ul. Chopina 1J, 63-100 Śrem, reprezentowany przez panią Magdalenę Pawlęgę, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Poznaniu, przy ul. T. Mateckiego, na działkach ewidencyjnych o numerach: 38/11, 38/13 i 33/15, obręb 0053 Piątkowo.

zawiadamia Strony

- o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

- o wydaniu w dniu 21.10.2021 r., opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, znak PO.ZZŚ.4.435.728.2021.ML.1 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

- o wydaniu w dniu 19.10.2021 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, znak NS.9011.1.82.2021.TŻ stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

- o wydaniu w dniu 02.12.2021 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, znak WOO-IV.4220.1678.2021.MDK.3 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784939, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

 KOS-V.6220.30.2021

od 2021-12-07 do 2021-12-21

KOS-V.6220.75.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 735)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony o

przekazaniu uzupełnienia materiałów do wezwania z dnia 1.12.2021 r Inwestora Edica Sp. z o.o., ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Piotra Bukowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalno-usługowych z zabudową wielofunkcyjną, z garażami podziemnymi przy ul. Fortecznej w Poznaniu" na działkach o nr: : 58, 59, 56/1, 56/2, 55/1, 22/3, 27, 26, 28/2, 30/2, 31/2, 22/6, 20/2, 21/2, 21/4, 21/3, 19/1, 19/4, 18/1, 18/4, 17/2, 17/3, 16/2, 15/1, 7/1, 6/1, 10/1, 11/1, 60, 77/4, 22/4 ark. 04, obr. Starołęka  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. aktualnych nr działek ewidencyjnych oraz zagospodarowania terenu otaczających działki planowanej inwestycji

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl  (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.75.2020

od 2021-12-07 do 2021-12-21

KOS-V.6220.30.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 735 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • przekazaniu uzupełnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu ujednolicenia materiału dowodowego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Poznaniu przy ul. T. Mateckiego, na dz. Ew. 38/11, 38/13, 38/15, 38/17 obręb 0053 Piątkowo oraz przebudowa linii napowietrznej 110 kV."

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl  (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.30.2021

od 2021-12-07 do 2021-12-21

KOS-V.6220.130.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz. 735 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, w ślad za pismem z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budynek hotelowy z częścią usługową i infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 3/6, 3/8, 4/4, 4/6, ark. 02; fragmentach działek ewidencyjnych nr 3/9 i 4/7 ark. 02; działkach ewidencyjnych nr 1/16, 1/14, ark.03; fragmentach działek ewidencyjnych nr 1/17 i 1/11, ark. 03, obręb Chartowo oraz fragmencie działki ewidencyjnej nr 18, ark. 10, obręb Komandoria, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na obszarze planowanej inwestycji oraz uzyskanej od Pełnomocnika Inwestora odpowiedzi na wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 19 listopada 2021 r.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.130.2021

od 2021-12-07 do 2021-12-21

KOS-V.6220.86.2020 - treść decyzji

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zmianami),

Informuję o:

 • wydanej w dniu 3.12.2021r., po rozpoznaniu wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: CONSTRUCTA PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Grzegorza Bartkowiaka oraz po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, przebudowa i rozbudowa Fortu VIIa oraz udostępnienie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej/Wałbrzyskiej /Strzegomskiej" przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych: 4/13, 4/14 oraz 5, ark. 09, obręb: Ławica.
 • terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni,
  tj. od 6.12.2021r. do 20.12.2021r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowa 22a.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19", ograniczona byłaby możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą koordynującą sprawę (+48 61 878 4070, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: izabela_dutkowiak@um.poznan.pl   lub kamila_bogucka@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia dokumentacji sprawy.

Treść decyzji w załączniku!

od 2021-12-06 do 2021-12-20

KOS-V.6220.86.2020

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zmianami),

Informuję o:

 • wydanej w dniu 3.12.2021r., po rozpoznaniu wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: CONSTRUCTA PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Grzegorza Bartkowiaka oraz po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, przebudowa i rozbudowa Fortu VIIa oraz udostępnienie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej/Wałbrzyskiej /Strzegomskiej" przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych: 4/13, 4/14 oraz 5, ark. 09, obręb: Ławica.
 • terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni,
  tj. od 6.12.2021r. do 20.12.2021r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowa 22a.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19", ograniczona byłaby możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą koordynującą sprawę (+48 61 878 4070, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: izabela_dutkowiak@um.poznan.pl   lub kamila_bogucka@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia dokumentacji sprawy.

Treść decyzji do wglądu w kolejnym komunikacie (wywieszona w terminie 06.12.2021-20.12.2021)

od 2021-12-07 do 2022-01-07

KOS-V.6220.86.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania, po rozpoznaniu wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: CONSTRUCTA PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Grzegorza Bartkowiaka oraz po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

zawiadamia Strony

o wydanej w dniu 3.12.2021r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, przebudowa i rozbudowa Fortu VIIa oraz udostępnienie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej/Wałbrzyskiej/Strzegomskiej" przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych: 4/13, 4/14 oraz 5, ark. 09, obręb: Ławica.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z ww. decyzją oraz aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 61-878-40-70).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą koordynującą sprawę (+48 61-878-40-70, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: izabela_dutkowiak@um.poznan.pl  lub  kamila_bogucka@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

KOS-V.6220.86.2020

od 2021-12-07 do 2021-12-20

KOS-V.6220.44.2021

OBWIESZCZENIE

Dotyczy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym, dz. nr 3/19, 3/11, obręb 51, arkusz 05, Poznań ul. Szyperska (Wnioskodawca: WECHTA INWESTYCJE Sp. z o.o., ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca reprezentowanego przez Pana Adama Brzezińskiego P.T.H. ATEST Sp. z o.o., ul. Orna 20a, 61-671 Poznań)

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

o wydaniu w dniu 3 grudnia 2021 r. postanowienia znak KOS-V.6220.44.2021 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym, dz. nr 3/19, 3/11, obręb 51, arkusz 05, Poznań ul. Szyperska.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (Aleksandra Krzemień, +48 8784939, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

KOS-V.6220.44.2021

od 2021-12-06 do 2021-12-20

KOS-V.6220.91.2021

OBWIESZCZENIE

Dotyczy budowy zespołu magazynowo- produkcyjno-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem socjalno- biurowym przy ul. Nowosolskiej, na działkach nr 6/8, 6/16, 6/18, 6/22, 6/23, 6/13, 6/17, 6/24, 6/25, 6/26, 6/27, 6/29, 1/22, 1/23, 1/29, 6/30 i 6/31, arkusz 46, obręb 0036 Junikowo.

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • iż w toku postępowania w sprawie wydania decyzji w środowiskowych uwarunkowaniach postanawia:

I. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo- produkcyjno-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem socjalno- biurowym przy ul. Nowosolskiej, na działkach nr 6/8, 6/16, 6/18, 6/22, 6/23, 6/13, 6/17, 6/24, 6/25, 6/26, 6/27, 6/29, 1/22, 1/23, 1/29, 6/30 i 6/31, arkusz 46, obręb 0036 Junikowo

II. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zostać sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (Aleksandra Krzemień, +48 8784939, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

KOS-V.6220.91.2021

od 2021-12-06 do 2021-12-20

KOS-V.6220.155.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 735 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu postępowania na wniosek: podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia, tj. ATAL S.A., ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Danutę Kwaśniewską-Barczak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w tym oświetleniem terenu, budową naziemnych miejsc postojowych przy ulicy Czarnucha/Sielawy w Poznaniu, na działce ewid. nr 513/103 i na części działek 513/104, 513/105, arkusz 11, obręb Naramowice,
 • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, celem sprawnej obsługi). W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona byłaby możliwość osobistego składania wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę
(+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Ponadto, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.155.2021

od 2021-12-06 do 2021-12-20

KOS-V.6220.79.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w toku postępowania z wniosku: "Auto-Centrum" Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Sp. z o.o., ul. Wojciechowskiego nr 7-17, 60-685 Poznań, reprezentowanej przez Panią Zuzannę Kucharską, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z usługami w parterze", planowanego do realizacji na działkach nr 16/16 arkusz 02, obręb 52 oraz 657/7, 655/2, 555/1, arkusz 06, obręb 53 w okolicy ul. Wojciechowskiego,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • o wezwaniu Inwestora, pismem Prezydenta Miasta Poznania z 03.12.2021 r., do ponownego złożenia wyjaśnień w zakresie zagadnień związanychm.in. z gospodarką odpadami. Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap.

KOS-V.6220.79.2021

od 2021-12-06 do 2021-12-20

KOS-V.6220.105.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm., zwanej dalej: ustawą ooś), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm. zwanej dalej: ustawą k.p.a.), w toku postępowania  administracyjnego wszczętego na wniosek planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: 7R Sp. z o.o., 30-331 Kraków, ul. Ludwinowska 7 (zwanego dalej: Inwestorem) reprezentowanego przez Panią Joannę Atamaniuk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą" przewidzianego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr: 8/5, 2/11, 1/6, ark. 23, 15/3, 5/6, ark.25, obręb: Żegrze położonych w rejonie Dziadoszańskiej w Poznaniu, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • pismem z dnia 02.12.2021 r. tut. organ, na podstawie art. 50 § 1 ustawy k.p.a., działając w myśl art. 77 i 7 cyt. ustawy, wezwał Pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia mając na uwadze wymogi art. 62 a oraz 63 ust. 1 ustawy ooś w zakresie gospodarki odpadami

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784939, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KOS-V.6220.105.2021   

od 2021-12-03 do 2021-12-17

KOS-V.6220.74.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  Prezydent Miasta Poznania w toku postępowania toczącego
się na wniosek podmiotów planujących podjęcie realizacji przedsięwzięcia: Prezydenta Miasta Poznania jako zarządcy dróg publicznych, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań oraz  AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

zawiadamia Strony

o wydaniu w dniu 1 grudnia 2021 r. postanowienia znak: KOS-V.6220.74.2021 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Poznań - programowany Kolektor Moraski - zadanie nr 5-05-13-135-1 realizowanego przez Aquanet S.A. oraz dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Nadwarciańskiej wraz z infrastrukturą realizowanego przez Prezydenta Miasta Poznania jako zarządcy dróg publicznych".

KOS-V.6220.74.2021

od 2021-12-02 do 2021-12-16

KOS-V.6220.113.2021 - treść decyzji

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

informuje:

 • o wydaniu, na wniosek Inwestora: Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Ryszarda Sobańskiego, decyzji z dnia 2 grudnia 2021 r., znak KOS-V.6220.113.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci cieplnej zasilającej budynki mieszkalne i usługowo-handlowe na terenie Starej Rzeźni w rejonie ulic: Księcia Józefa, Północnej, Grochowe Łąki, Garbary w Poznaniu.", na terenie działek ewidencyjnych
  nr 69/4, 69/5, 68/4, 68/3, 68/2, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5 ark. 02, obręb 0051 Poznań; nr 1/1, 4, 5/1, 5/2, 6, 7/2 ark. 04, obręb 0051 Poznań; nr 1/2, 2/1, ark. 06 obręb 0051 Poznań,
 • terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni,
  tj. od 02.12.2021 r. do 16.12.2021 r.,
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z ogólnodostępną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z ogólnodostępną dokumentacją sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073).

Treść decyzji w załączniku!!

od 2021-12-02 do 2021-12-16

KOS-V.6220.113.2021

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

informuje:

 • o wydaniu, na wniosek Inwestora: Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Ryszarda Sobańskiego, decyzji z dnia 2 grudnia 2021 r., znak KOS-V.6220.113.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci cieplnej zasilającej budynki mieszkalne i usługowo-handlowe na terenie Starej Rzeźni w rejonie ulic: Księcia Józefa, Północnej, Grochowe Łąki, Garbary w Poznaniu.", na terenie działek ewidencyjnych nr 69/4, 69/5, 68/4, 68/3, 68/2, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5 ark. 02, obręb 0051 Poznań; nr 1/1, 4, 5/1, 5/2, 6, 7/2 ark. 04, obręb 0051 Poznań; nr 1/2, 2/1, ark. 06 obręb 0051 Poznań,
 • terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 02.12.2021 r. do 16.12.2021 r.,
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z ogólnodostępną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z ogólnodostępną dokumentacją sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073).

Treść decyzji do wglądu w kolejnym komunikacie (wywieszona w terminie 02.12.2021-16.12.2021)

od 2021-12-02 do 2022-01-03

KOS-V.6220.113.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o wydaniu, na wniosek Inwestora: Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Ryszarda Sobańskiego, decyzji z dnia 2 grudnia 2021 r., znak KOS-V.6220.113.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci cieplnej zasilającej budynki mieszkalne i usługowo-handlowe na terenie Starej Rzeźni w rejonie ulic: Księcia Józefa, Północnej, Grochowe Łąki, Garbary w Poznaniu.", na terenie działek ewidencyjnych nr 69/4, 69/5, 68/4, 68/3, 68/2, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5 ark. 02, obręb 0051 Poznań; nr 1/1, 4, 5/1, 5/2, 6, 7/2 ark. 04, obręb 0051 Poznań; nr 1/2, 2/1, ark. 06 obręb 0051 Poznań.

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę
(+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

KOS-V.6220.113.2021

od 2021-12-02 do 2021-12-16

KOS-V.6220.111.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w toku postępowania z wniosku: Litoborski +Marciniak Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 10/9, 60/749 Poznań, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Pysznego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcja usługową, garażem podziemnym i nadziemnym przewidzianego do realizacji przy ulicy Piątkowskiej w Poznaniu na działkach o nr ewid. 1/22, 1/51, 1/52, arkusz 34, obręb WINIARY (0052), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 • o wydaniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z 13.09.2021 r., znak PO.ZZŚ.4.435.673.1.2021.ML stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 • o wydaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z 06.10.2021 r., znak NS.9011.1.240.2021.AC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 • o wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 12.11.2021 r., znak WOO-I.4220.21.2021.IJ.5 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

KOS-V.6220.111.2021

od 2021-12-02 do 2021-12-16

KOS-V.6220.134.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w toku postępowania z wniosku Inwestora: H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika: Panią Zuzannę Kucharską, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa zakładu H. Cegielskiego - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. w Poznaniu" zlokalizowanego przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229 w Poznaniu na działkach ewidencyjnych o numerach: 9/3, 9/5, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/15, 16/4, 16/5, 16/7 i 19 ark. 23, obręb Wilda), w miejscowości Poznań, woj. Wielkopolskie,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • o wezwaniu Prezydenta Miasta Poznania z 30.11.2021 r. do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie zagadnień związanych z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, geologia, emisją hałasu oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza przedłożenia kopii mapy ewidencyjnej oraz korekty mapy z zaznaczonym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap.

KOS-V.6220.134.2021

od 2021-12-01 do 2021-12-15

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIAO WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zw. z art. 11f ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

informuję

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-      na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 30.11.2021 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Kolejowej w Poznaniu
(od ul. Klaudyny Potockiej do ul. Gąsiorowskich),

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać
na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że:

- załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji nr 1904/2021 z dnia 30.11.2021 r. udostępniona z dniem 02.12.2021 r. na okres 14 dni,

- można złożyć wniosek o  udostępnienie dokumentacji sprawy - w trybie określonym
w dziale II Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

od 2021-12-02 do 2021-12-16