Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.1.77.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz spełniając wymóg art. 10 tejże ustawy, w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora: VEOLIA ENERGIA POZNAN S.A, ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań a reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Jacka Szypiłko, ul. Porzeczkowa 5, 61-020 Poznań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa i przebudowa wysokoparametrowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na os. Stare Żegrze w Poznaniu, Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia,
 • o wydaniu w dniu 05.08.2022 r., opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, znak PO.ZZŚ.4.435.419.2022.JD.1 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • o wydaniu w dniu 12.09.2022 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, znak NS.9011.1.197.2022.TŻ stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • o wydaniu w dniu 21.09.2022 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, znak WOO-I.4220.978.2022.DG.2 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie tut. Wydział zawiadomił Pełnomocnika Inwestora pismem z dnia 8.07.2022 r., iż w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP. Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

KOS-V.6220.1.77.2022

od 2022-09-29 do 2022-10-13

KOS-V.6220.1.40.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wydaniu w dniu 28.09.2022 r. przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia znak: KOS-V.6220.1.40.2022 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24.08.2022 r., znak: KOS-V.6220.1.40.2022 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, podziemną halą garażową przy ulicy Meissnera w Poznaniu na działce nr 5/42, ark. 04, obręb Jeżyce, budowie drogi wewnętrznej na części działki nr 5/29, ark.04, obręb Jeżyce w Poznaniu, budowie infrastruktury technicznej na w/w działkach (ciągi piesze i pieszojezdne, miejsca postojowe, instalacja oświetlenia terenu) oraz przebudowie drogi wewnętrznej na części działki nr 5/37 ark. 04 obręb Jeżyce w Poznaniu.

Na przedmiotowe postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w terminie 7 dni od dnia jego odbioru.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się Strony postępowania o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

KOS-V.6220.1.40.2022

od 2022-09-28 do 2022-10-12

KOS-V.6220.127.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Sławomira Czapika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa cieku Bogdanka ZDM/P/107"

zawiadamiam Strony

 • o przekazaniu pismem z 26.09.2022 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, wyjaśnień Wnioskodawcy z 21.09.2022 r., stanowiących odpowiedź na wezwanie tutejszego Organu z 19.09.2022 r..

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią pisma jak i pozostałą dokumentacją sprawy Strony mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784081) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

KOS-V.6220.127.2021

od 2022-09-27 do 2022-10-11

KOS-V.6220.1.66.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: LMS Developments Sp. z o.o., Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Zuzannę Kucharską, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku magazynowego z częścią usługową oraz zmiana usytuowania miejsc parkingowych wraz z ich zadaszeniem, poprzez budowę boksów garażowych", planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr: 2/5 ark. 21 obręb Krzesiny oraz 16 i 20 ark. 28 obręb Spławie

zawiadamiam Strony

 • o przekazaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia z 16.09.2022 r., stanowiących odpowiedź na wezwanie tutejszego Organu z 05.09.2022 r.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią pisma jak i pozostałą dokumentacją sprawy Strony mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784081) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

KOS-V.6220.1.66.2022

od 2022-09-27 do 2022-10-11

KOS-V.6220.1.22.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: INVEST COMPLEX DEVELOPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., os. Edwarda Raczyńskiego 1/4, 62-020 Swarzędz, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Zuzannę Kucharską, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, przewidzianej do realizacji na części działki nr 5 oraz części działki nr 6/3, arkusz 23, obręb Umultowo, położonych przy ulicy Maków Polnych w Poznaniu"

zawiadamiam Strony

 • o przekazaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia z 19.09.2022 r. w zakresie gospodarki odpadami, stanowiącego odpowiedź na wezwanie tutejszego Organu z 14.07.2022 r. znak: KOS-V.6220.1.22.2022.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią pisma jak i pozostałą dokumentacją sprawy Strony mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784081) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

KOS-V.6220.1.22.2022

od 2022-09-27 do 2022-10-11

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji nieruchomości położonej: 60-173 Poznań ul. Grunwaldzka 377a.

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji nieruchomości położonej: 60-173 Poznań ul. Grunwaldzka 377a. Km 6259/16, Km 3321/18

od 2022-09-27 do 2022-11-07

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zniesienia pomnika przyrody - alei drzew na ul. Janiny Omańkowskiej

OGŁOSZENIE

Zgodnie z uchwałą nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Rada Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art. 44 ust. 3, 3a, 3b i 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody  (Dz.U. z 2022 r. poz. 916), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

O przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zniesienia pomnika przyrody - alei drzew na ul. Janiny Omańkowskiej.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od ogłoszenia nin. obwieszczenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22 w godzinach urzędowania oraz na adres e-mai: wos@um.poznan.pl

od 2022-09-27 do 2022-10-17

KOS-V.6220.23.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Pana Andrzeja Dziury występującego w imieniu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: ROBYG WEGA DEVELOPMENT Sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. św. Wincentego od terenów dawnej EC1 "Garbary" do ul. Hlonda wraz z budową mostów nad Kanałem Ulgi i nad Cybiną wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 4, 5/3, 5/4, 5/5 arkusz 05, 5/3, 5/25, 5/26, 6/4, 7/3, 8/2, 10, 11/2, 12, 22 arkusz 06 oraz 6, 10/1, 10/2, arkusz 09, obręb Śródka, w Poznaniu,

zawiadamia Strony

 • o wydaniu dnia 27 kwietnia 2022 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu ponownej opinii znak: NS.9011.1.54.2021.DK stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • o wydaniu dnia 29 kwietnia 2022 r. przez Dyrektora Zarządu Zlewni Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinii znak: PO.ZZŚ.4.435.119.2021.MDB.2 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • o wydaniu dnia 2 września 2022 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinii znak:WOO-II.4220.53.2021.AON.13 stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.",

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania informuje, iż w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone ww. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, a także warunki sformułowane przez Prezydenta Miasta Poznania:

 1. "Przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego należy wykonać zgodnie z art. 389 pkt 9 i 390 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz. 2233 ze zm.), tj. konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 2. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

      (...)

Pełna treść obwieszczenia w załączniku!

od 2022-09-27 do 2022-10-11

KOS-V.6220.134.2020

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Martę Szadach, dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali produkcyjno-magazynowej  dla produktów przemysłowych wraz z częścią biurową na terenie działek 9, 10, 11, arkusz 12, obręb 0015 Karolin, gmina miasto Poznań, powiat poznański, województwo wielkopolskie",

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu pismem z 23.09.2022 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z 13.09.2022 r., stanowiącego odpowiedź na wezwanie tutejszego Organu z 06.07.2022 r., w tym na zakres uwag zawartych w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 27.06.2022 r., znak: WOO-I.4221.115.2022.NB.3.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią pisma jak i pozostałą dokumentacją sprawy Strony mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784081) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

KOS-V.6220.134.2020

od 2022-09-26 do 2022-10-10

KOS-V.6220.1.39.2022

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: VEOLIA ENERGIA POZNAŃ  S.A., ul. Energetyczna 3,  61-016 Poznań, reprezentowanego przez: Pana Roberta Cieślika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa sieci cieplnej DN 800 mm w rejonie ulicy Lechickiej w Poznaniu na terenie działek 2/1, ark. 03, obręb Winiary oraz 49/17, 49/23, 43, ark. 02, obręb Winiary"

zawiadamiam Strony

 • o przekazaniu pismem z dnia 23.09.2022 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu uzupełnień z 05.09.2022 r., stanowiących odpowiedź na wezwanie tutejszego Organu z 24.08.2022 r.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią pisma jak i pozostałą dokumentacją sprawy Strony mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784081) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

KOS-V.6220.1.39.2022  

od 2022-09-26 do 2022-10-10

KOS-V.6220.1.46.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm., zwanej dalej: ustawą ooś), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. zwanej dalej: ustawą k.p.a.), w toku postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  Budowa hali magazynowo - biurowej H1 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej, placami manewrowymi i terenami zieleni na dz. nr ew. 4 z obrębu Dębiec przy ul. Samotnej w Poznaniu (Inwestor: IDEAL DISTRIBUTION PARK Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, reprezentowany przez Panią Martę Marzysz), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • przekazaniu pismem z dnia 23.09.2022 r uzupełnienia z dnia 19.09.2022 r. otrzymanego (data wpływu 21.09.2022r.) od Pełnomocnika Pani Marty Marzysz (Inwestor: IDEAL DISTRIBUTION PARK Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa), do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu dotyczące wezwania do wyjaśnień z dnia 30.08.2022 r. z zakresu gospodarki odpadami.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e - PUAP. Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją

Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KOS-V.6220.1.46.2022   

od 2022-09-26 do 2022-10-10

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

O WYDANIU DECYZJI

O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zw. z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

informuję

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 21.09.2022r. została wydana decyzja nr 469 / 2022 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działce nr 34/2 i na części działek nr 39/1, 40/2, 41, ark. 28, obręb Golęcin, położonych w Poznaniu przy ul. Dobrego Pasterza, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że:

- załącznikiem do obwieszczenia (umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń) jest treść decyzji nr 469/2022 z dnia 21.09.2022r. (znak sprawy UA-I.6730.564.2020) udostępniona z dniem 27.09.2022r. na okres 14 dni,

- można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy - w trybie określonym w dziale II Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

od 2022-09-27 do 2022-10-11

KOS-V.6220.124.2021

OBWIESZCZENIE

Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego toru samochodowego w celu utworzenia nowej trasy toru (asfaltowo-szutrowego) do przeprowadzenia zawodów samochodowych Rallycross w Przeźmierowie przy ul. Wyścigowej 3, gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo Wielkopolskie

Wnioskodawca: Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań reprezentowany przez Pana Artura Czyża

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 735 ze zm.) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy

zawiadamia Strony,

iż na prośbę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, wezwał Inwestora do złożenia ponownych wyjaśnień i uzupełnienia materiałów odnośnie zapisów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

KOS-V.6220.124.2021

od 2022-09-26 do 2022-10-10

KOS-V.6220.1.62.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 735)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony o

 • pismem z dnia 22.09.2022 r. na podstawie art. 50 § 1 ustawy k.p.a., działając w myśl art. 77 i 7 cyt. ustawy, tut. Organ wezwał Pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia mając na uwadze wymogi art. 62 a oraz 63 ust. 1 ustawy ooś w zakresie zagadnień związanych z gospodarką odpadami

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e - PUAP. Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

KOS-V.6220.1.62.2022

od 2022-09-23 do 2022-10-07

KOS-V.6220.1.10.2022

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Smoluchowskiego w Poznaniu" zlokalizowanych na dz. nr  8/1, 8/2, 9/1, 9/2 ark. 30, obręb 0036 Junikowo"

Wnioskodawca: JHM DEVELOPMENT S.A, ul. Unii Europejskiej 18A, 96-100 Skierniewice, reprezentowany przez: Panią Martę Bartoszewicz

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.)

zawiadamia Strony

 • o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu opinii sanitarnej znak: NS.9011.1.69.2022.DK z dnia 05.09.2022 r., w której to tamtejszy organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu opinii znak: PO.ZZŚ.4.435.144.2022.MS.2 z dnia 06.09.2022, w której to tamtejszy organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
 1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zaplecze techniczne, miejsca postoju sprzętu budowlanego (maszyn
  i środków transportu) oraz miejsca składowania materiałów budowlanych należy zorganizować na terenie utwardzonym, tak aby zabezpieczyć grunt przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi (ropopochodnymi).
 2. Powstające w trakcie budowy planowego przedsięwzięcia odpady, należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
 3. W miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
 4. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
 5. Budynki należy zaopatrywać w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.
 6. Ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzać do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
 7. Podczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzać do zbiornika retencyjnego, dalej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej po uzgodnieniu warunków z gestorem sieci.
 • o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowienia znak:
  WOO-I.4220.49.2022.ES.5 z dnia 12.08.2022 r., w którym to tamtejszy organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Pełna treść obwieszczenia w załączniku!

od 2022-09-23 do 2022-10-07

KOS-V.6220.1.73.2022

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

informuje o:

 • o wydanej w dniu 21.09.2022 r., na wniosek Inwestora Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jacka Szypiłkę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.1.73.2022, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowie i przebudowie wysokoparametrowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na os. Bolesława Chrobrego w Poznaniu", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 534/15, 536/3, 432, 535/3, 535/4, 540/2, 541/4, 541/3, ark. 06, obręb Piątkowo oraz na działkach ewidencyjnych nr 285/34, 285/35, 431/14, 431/15, 285/10, 285/11, 285/20, 282/5, 282/9, 282/13, 285/62, 285/30, 285/63, 285/68, ark. 10, obręb Piątkowo
 • terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 23 września 2022 r. do 7 października 2022 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowa 22a.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Treść decyzji do wglądu w załączniku!!

od 2022-09-23 do 2022-10-07

KOS-V.6220.1.73.2022

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

informuje o:

 • o wydanej w dniu 21.09.2022 r., na wniosek Inwestora Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jacka Szypiłkę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.1.73.2022, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowie i przebudowie wysokoparametrowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na os. Bolesława Chrobrego w Poznaniu", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 534/15, 536/3, 432, 535/3, 535/4, 540/2, 541/4, 541/3, ark. 06, obręb Piątkowo oraz na działkach ewidencyjnych nr 285/34, 285/35, 431/14, 431/15, 285/10, 285/11, 285/20, 282/5, 282/9, 282/13, 285/62, 285/30, 285/63, 285/68, ark. 10, obręb Piątkowo
 • terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 23 września 2022 r. do 7 października 2022 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowa 22a.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Treść decyzji do wglądu w kolejnym komunikacie (wywieszona w terminie 23.09.2022 - 07.10.2022)

od 2022-09-23 do 2022-10-24

KOS-V.6220.1.73.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wydanej w dniu 21.09.2022 r., na wniosek Inwestora Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jacka Szypiłkę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.1.73.2022, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowie i przebudowie wysokoparametrowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na os. Bolesława Chrobrego w Poznaniu", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 534/15, 536/3, 432, 535/3, 535/4, 540/2, 541/4, 541/3, ark. 06, obręb Piątkowo oraz na działkach ewidencyjnych nr 285/34, 285/35, 431/14, 431/15, 285/10, 285/11, 285/20, 282/5, 282/9, 282/13, 285/62, 285/30, 285/63, 285/68, ark. 10, obręb Piątkowo

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.1.73.2022

od 2022-09-23 do 2022-10-07

KOS-V.6220.1.3.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska w Poznaniu, działając w imieniu Prezydenta Miasta Poznania w związku z tokiem prowadzonego postępowania, znak: KOS-V.6220.1.3.2022 pismem z dnia 21.09.2022 r. przekazał złożone wyjaśnienie Pełnomocnika Pani Joanny Atamaniuk z dnia 16.09.2022 r. (data wpływu: 19.09.2022 r.) dot. omyłki pisarskiej w nazwie Inwestora we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.01.2022 r.  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym, wskazuje się iż pełna nazwa Inwestora brzmi: 7R Projekt 35 Sp. z o.o.

Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KOS-V.6220.1.3.2022

od 2022-09-22 do 2022-10-06

KOS-V.6220.1.38.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz spełniając wymóg art. 10 tejże ustawy, w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora: JAKON INWEST 5 Sp. z o.o., ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Adama Brzezińskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą na terenie nieruchomości przy ul. Wieruszowskiej w Poznaniu", dz. nr ewid. 73/1, 73/2, 73/4, 73/5, 73/6 i 74, ark. 42, obręb 36, Junikowo, Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

W nawiązaniu do pisma z dnia 15.09.2022 r. (data wpływu 19.09.22 r.) Pełnomocnika Inwestora: Pana Adama Brzezińskiego o prolongatę terminu złożenia wymaganych uzupełnień do 14.10.2022 r., tut. Wydział przychyla się do składanej prośby.

W związku z powyższym, ustala się termin złożenia materiałów wyjaśniających do 14.10.2022 r.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e - PUAP. Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją

Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KOS-V.6220.1.38.2022

od 2022-09-22 do 2022-10-06