Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1

Kierownik/Dyrektor

Wiesława Cieślik - Kierownik Ośrodka
ul. Kobylepole 69, 61-304 Poznań
61 8798212, 616639149, 616639148
oosrodek@wp.pl
osrodekdlabezdomnych.pl

Kompetencje i zadania

  1. 1.     Ośrodek dla |Bezdomnych nr 1 udziela  wsparcia osobom bezdomnym i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu w zakresie bezdomności poprzez:

a)      udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezdomnym (mężczyznom) w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji, umożliwiając im bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka, jako jednostka miejskab)     udziela pomocy osobom bezdomnym, uzależnionym poprzez budowanie i utrwalanie postaw trzeźwościowych, a tym samym społecznej rekonwalescencji.

  1.     Do zadań Ośrodka należy w szczególności należy :W zakresie wsparcia osób bezdomnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu:

a     Wsparcie zaspokojenia podstawowych potrzeb osób bezdomnych:  udzielenie schronienia,dostarczenie gorącego posiłku,zorganizowanie odzieży dostosowanej do pory roku,zorganizowanie bielizny osobistej i obuwia,zapewnienie dostępu do środków czystości i higieny osobistej i ciepłej wodyzorganizowanie świadczeń leczniczych,zorganizowanie pogrzebu.

b.      Rozpoznanie sytuacji socjalno bytowej mieszkańca Ośrodka (diagnoza, ustalenie planu pomocy, zawarcie kontrakt socjalnego lub ustalenie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności).

c.      Aktywizacja osób do realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności :

  • ·        pracę socjalną,
  • ·        porady prawne,
  • ·        pracę psychoterapeutyczną (prowadzenie grup motywacyjno - edukacyjnych z zakresu profilaktyki i zapobiegania nawrotom uzależnień, prowadzenie warsztatów arteterapii),
  • ·        motywowanie i organizowanie wyjazdów na grupy AA na terenie miasta Poznania i okolic
  • ·        pracę psychologa indywidualną i grupową,
  • ·        organizowanie społeczności wśród mieszkańców,
  • ·        organizowanie i tworzenie alternatywnych form zatrudnienia np. poprzez spółdzielnie socjalne.

d.     Realizowanie programu rozwiązywania i przeciwdziałania problemów alkoholowych wśród osób bezdomnyche.      Przygotowanie do usamodzielnienia poprzez:  prowadzenie programu "Lokal terapeutyczny dla mieszkańca Ośrodka":

f.      Uczenie współodpowiedzialności za Ośrodek i aktywny udział w życiu społeczności -pełnienie ról w Radzie Mieszkańców, pełnienie dyżurów, funkcji, świadczenie pracy na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pracy na rzecz społeczności lokalnej.g.     Inicjowanie i realizacja projektów we współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów osób bezdomnych  na terenie miasta Poznania.

h.     Prowadzenie infolinii 19515 -prowadzenie monitoringu wolnych miejsc dla osób bezdomnych w Poznaniu i okolicach

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wiesława Cieslik
Data wytworzenia informacji: 2021-06-30
Opis zmian: umieszczenie oswiadczenia majatkowego za rok 2020 (Aktualizacja)
Opublikował(a): Wiesława Cieślik
Data i godzina publikacji: 2021-06-30 10:01