Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 8 (PPP8)

Kierownik/Dyrektor

Mirosław Kaczyński
os. Rusa 56/D1, 61-245 Poznań
61 670 40 39
godziny urzędowania: pn8:30-13,wt8:30-12:30,śr13.30-17,czw8.30-13.00,pt8:30-12:00
ppp8.poznan@wp.pl
www.ppp8-poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /PPP8_poznan/domyslna

Kompetencje i zadania

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oferowana przez naszą placówkę jest szczególnym rodzajem pomocy polegającej na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem, edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży.Do zadań Poradni należy w szczególności:1) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;2) profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;3) terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;4) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej;5) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;6) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów;7) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;8) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:1) diagnozę;2) konsultację;3) terapię;4) psychoedukację;5) rehabilitację;6) doradztwo;7) mediację;8) interwencje w środowisku ucznia;9) działalność profilaktyczną;10) działalność informacyjną.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 8 Poznań-Chartowo jest placówką publiczną obejmującą swoją działalnością wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne w rejonie: os.Czecha, os.Lecha, os.Rusa, os.Tysiąclecia, os.Przemysława os.Stare Żegrze, os.Orła Białego, Antoninek, Krzesiny i Szczepankowo oraz szkoły ssU, LO MM, ZSO Nr 3. Pomocą objęte są także dzieci nieuczęszczające do szkoły (przedszkola) a zamieszkałe w rejonie działalności Poradni.Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 7.września 1991 roku o systemie oświaty; Rozp. MENiS z dnia 11.12.2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Budżet jednostki na bieżący rok

854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 293396,- zł

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mirosław Kaczyński
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-02 13:05 - dodanie adresu epuap (Aktualizacja)