Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-12-07 13:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

 1. Drugie czytanie projektu budżetu Miasta Poznania na rok 2021 (PU 710/20) i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania (PU 709/20):

- zapoznanie się z opiniami Komisji Rady Miasta Poznania,

- sformułowanie sprawozdania i opinii o projektach.

 1. Projekt uchwały (PU 742/20) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.
 2. Projekt uchwały (743/20) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2020.
 3. Projekt uchwały (PU 706/20) wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu umowy na najem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2, o powierzchni 269,10 m2, na czas określony dłuższy niż 3 lata, z zamiarem nabywania usług (outsourcing) polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, toksykologicznej i zatruć grzybami dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu oraz na najem pomieszczeń, dzierżawę aparatury i sprzętu medycznego na okres 3 lat.
 4. Projekt uchwały (PU 707/20) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu umowy dzierżawy terenu z przeznaczeniem na parking na czas określony 3 lata.
 5. Projekt uchwały (PU 711/20) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu aneksu do umowy najmu powierzchni pod działalność apteczną na czas określony dłuższy niż 3 lata, w trybie bezprzetargowym.
 6. Projekt uchwały (PU 722/20) zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
 7. Projekt uchwały (PU 723/20) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
 8. Projekt uchwały (PU 713/20) w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny".
 9. Projekt uchwały (PU 714/20) w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny".
 10. Projekt uchwały (PU 721/20) zmieniający uchwałę Nr XV/218/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie zawarcia przez Miasto Poznań porozumienia z Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.
 11. Projekt uchwały (PU 744/20) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.
 12. Projekt uchwały (PU 719/20) w/s  w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020 - 2029 - korekta Nr 20/002/PI-10".
 13. Projekt uchwały (PU 745/20) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.
 14. Projekt uchwały (PU 746/20) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.
 15. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: edycja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Szumilas
Data i godzina publikacji: 2020-12-03 10:41