Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-10-13 14:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

  1. Wybór Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej RMP.
  2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1043/21) zmieniającego uchwałę
    Nr LXVII/1061/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20 maja 2014 r. (ze zm.) w sprawie powierzenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. obowiązkowego zadania własnego Miasta Poznania z zakresu gospodarowania odpadami zielonymi i biodegradowalnymi,
  3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1044/21) w sprawie powierzenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. zadania własnego gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie obejmującego tworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Poznania,
  4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1045/21) w sprawie powierzenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. zadania własnego gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie obejmującego zagospodarowanie strumienia odpadów wystawkowych pochodzących z terenu miasta Poznania.
  5. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1046/21) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

5a. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1048/21) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy     Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

5b. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1051/21) w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody - alei drzew mieszanych przy al. Niepodległości.

6.Wolne głosy i wnioski.

Porządek obrad uzupełniono w dniu 08.10.2021r. o punkty 5a i 5b.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej RMP
Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
Opis zmian: UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Szumilas
Data i godzina publikacji: 2021-10-08 09:35