Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-06-14 14:30

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

  1. Projekt uchwały (929/21) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2020 rok.
  2. Projekt uchwały (PU 932/21) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Roboczej.
  3. Projekt uchwały (PU 935/21) zmieniający uchwałę Nr XXXIX/673/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.
  4. Projekt uchwały (PU 936/21) zmieniający uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.
  5. Projekt uchwały (PU 938/21) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.
  6. Projekt uchwały (PU 939/21) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.
  7. Projekt uchwały (PU 940/21) w sprawie ustanowienia w 2021 roku stypendiów dla osób związanych z poznańskim środowiskiem kulturalnym, zajmujących się twórczością artystyczną, badawczą lub aktywistyczną w polu sztuki, organizacją działalności kulturalnej, jej obsługą techniczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.
  8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2020.
  9. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania łącznego sprawozdania finansowego Miasta Poznania za rok 2020.
  10. Wolne głosy i wnioski.

Porządek obrad zostanie uzupełniony o opiniowanie projektu uchwały (PU 946/21) zmieniającego uchwałę Nr XV/218/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie zawarcia przez Miasto Poznań porozumienia z Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Komisja Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego RMP
Data wytworzenia informacji: 2021-06-10
Opis zmian: uzupełnienie porządku obrad (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Szumilas
Data i godzina publikacji: 2021-06-10 14:53