Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Jacek Jaśkowiak - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2018-2024

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 108, tel. 61 646 33 44, email: prezydent@um.poznan.pl

Nadzoruje

Prezydent Miasta Poznania nadzoruje:

 1. Biuro Kontroli;
 2. Biuro Nadzoru Właścicielskiego;
 3. Gabinet Prezydenta;
 4. Wydział Prawny - przy czym czynności organizacyjne względem Wydziału Prawnego wykonuje Zastępca Prezydenta Miasta Poznania do spraw pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, współpracy z organizacjami społecznymi oraz kultury, sportu i działalności gospodarczej;
 5. stanowiska pracy Inspektora Ochrony Danych w Biurze Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa;
 6. stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjnym:
  a) Audytora Miasta,
  b) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 7. Biuro Rady Miasta w zakresie realizacji art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym i § 17 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania prowadzi nadzór właścicielski przy pomocy Biura Nadzoru Właścicielskiego nad miejskimi instytucjami kultury - w zakresie opiniowania rocznych sprawozdań finansowych miejskich instytucji kultury.

Prezydent Miasta Poznania prowadzi poprzez Biuro Nadzoru Właścicielskiego nadzór właścicielski nad: spółkami prawa handlowego, w których Miasto Poznań posiada akcje, udziały albo inne prawa oraz nad spółdzielniami (z wyłączeniem nadzoru nad spółdzielniami socjalnymi wykonywanego przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych), polegający w szczególności na:

 1. ochronie interesów Miasta Poznania jako właściciela udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego i udziałów w spółdzielniach;
 2. podejmowaniu działań w sprawach dysponowania akcjami i udziałami w spółkach prawa handlowego;
 3. wykonywaniu praw przysługujących Miastu Poznań z tytułu akcji, udziałów i innych praw w spółkach prawa handlowego oraz udziałów w spółdzielniach;
 4. powoływaniu, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, organów w spółkach prawa handlowego;
 5. podejmowaniu działań w zakresie restrukturyzacji, łączenia, dzielenia, likwidacji spółek prawa handlowego;
 6. podejmowaniu działań w zakresie tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do istniejących spółek prawa handlowego;
 7. prowadzeniu negocjacji z udziałowcami, akcjonariuszami i innymi podmiotami posiadającymi prawa w spółkach prawa handlowego i spółdzielniach.

Prezydent Miasta Poznania współpracuje z Komisją Rewizyjną Rady Miasta Poznania.

Zakres zadań

1. Do zadań Prezydenta Miasta Poznania należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Miasta Poznania;
 2. reprezentowanie Miasta Poznania na zewnątrz;
 3. koordynowanie przygotowywania i realizacji wieloletnich planów oraz programów rozwoju zmierzających do osiągnięcia strategicznych celów Miasta Poznania;
 4. nadzorowanie prowadzenia gospodarki finansowej Miasta Poznania, realizowanie w tym zakresie zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz w ustawie o finansach publicznych;
 5. zapewnianie przygotowania projektów i realizacji uchwał Rady Miasta Poznania;
 6. w przypadkach niecierpiących zwłoki wydawanie przepisów porządkowych;
 7. zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie w stosunku do nich uprawnień zwierzchnika służbowego;
 8. wykonywanie uprawnień zwierzchnika w stosunku do kierowników powiatowych inspekcji i straży, w zakresie przewidzianym przepisami odrębnymi;
 9. pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych;
 10. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 11. udzielanie upoważnień do wydawania decyzji w jego imieniu;
 12. wspieranie współpracy Miasta Poznania z partnerami zagranicznymi;
 13. prowadzenie polityki informacyjnej Miasta Poznania;
 14. zapewnienie obsługi prawnej Rady Miasta Poznania, Prezydenta Miasta Poznania, Zastępców Prezydenta Miasta Poznania, Sekretarza Miasta Poznania i Skarbnika Miasta Poznania, wydziałów Urzędu Miasta Poznania i - na zasadach określonych odrębnym porozumieniem - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu;
 15. zapewnianie opracowania planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia oraz alarmu przeciwpowodziowego;
 16. zabezpieczanie interesów Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego i spółdzielniach, prowadzenie spraw dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania i przystępowania Miasta Poznania do spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i spółdzielni oraz występowania z nich (z wyłączeniem nadzoru nad spółdzielniami socjalnymi), a także gospodarowanie udziałami i akcjami stanowiącymi własność Miasta Poznania, w szczególności poprzez przygotowanie prywatyzacji jednoosobowych spółek z udziałem Miasta Poznania (zadania te realizowane są przy pomocy Biura Nadzoru Właścicielskiego);
 17. prowadzenie spraw dotyczących przekształceń własnościowych i organizacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych oraz komunalnych osób prawnych.

2. Do Prezydenta Miasta Poznania jako kierownika Urzędu należą sprawy dotyczące:

 1. nadzoru nad organizacją pracy Urzędu Miasta Poznania i przestrzeganiem przepisów prawa;
 2. polityki osobowej;
 3. wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta Poznania, Sekretarza Miasta Poznania oraz pozostałych pracowników Urzędu Miasta Poznania;
 4. określenia wysokości funduszu płac dla wydziałów;
 5. ogólnego nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych Urzędowi Miasta Poznania.

Życiorys

Jacek Jaśkowiak - prezydent miasta Poznania

Urodził się 10.03.1964 r. w Poznaniu. Jest społecznikiem, działaczem sportowym, byłym przedsiębiorcą. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów oraz podatków. Jest stypendystą GFPS na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech.

Praca zawodowa

Doświadczenie zawodowe zdobywał w latach 90. minionego wieku w firmach handlowych. Pracował, m.in. dla dra Jana Kulczyka, w Kulczyk  Tradex. Od 1997 do 2014 roku prowadził własną działalność gospodarczą polegającą na obsłudze księgowej i doradczej zagranicznych przedsiębiorców. Wraz z inwestorami biznesowymi uczestniczył w tworzeniu tysięcy miejsc pracy w Polsce.

Działalność sportowa i społeczna

Jest aktywnym sportowcem. Przebiegł ponad 50 maratonów na nartach biegowych, kilka razy ukończył prestiżowy Bieg Wazów.  Jako 38. człowiek na świecie przebiegł wszystkie maratony serii Worldloppet. Doprowadził do przyznania Szklarskiej Porębie zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich, które zorganizował w roku 2012 i 2014. Jest członkiem Komisji Światowej Federacji Narciarskiej (FIS) ds. Pucharu Świata w biegach narciarskich. Od kilkunastu lat wspiera niewidomych rowerzystów z klubu "Razem" w Poznaniu. Sam uwielbia spędzać czas na rowerze, którym dojeżdża również do pracy. Przyjaźnił się z Jackiem Kaczmarskim, legendarnym poetą, pieśniarzem, któremu pomagał w reorganizacji finansów i organizacji koncertów. Gdy choroba nie pozwalała już koncertować Kaczmarskiemu, zatrudnił go w swojej byłej firmie.

Działalność publiczna

Od 2008 roku zabiera głos w sprawach publicznych, między innymi na łamach Gazety Wyborczej i Głosu Wielkopolskiego. Jego aktywność publiczna sprawiła, iż w roku 2010 został kandydatem ruchu miejskiego My-Poznaniacy na urząd prezydenta Poznania. Od 2013 roku jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP, był jej kandydatem na urząd prezydenta Poznania w roku 2014.
W II turze wyborów uzyskał 86164 głosów poparcia (59,09%) i zastąpił na stanowisku prezydenta miasta Poznania urzędującego przez 16 lat Ryszarda Grobelnego.

Prywatnie

Ma dwóch synów Jarosława i Stanisława. Żona Joanna Jaśkowiak jest notariuszem. Jego życiorys jest na tyle barwny, że Teatr Nowy w Poznaniu, w spektaklu "Gracze" (część serii "Jeżyce story"), przedstawił jego sylwetkę, mocno akcentując jego przyjaźń z Jackiem Kaczmarskim. Bard zadedykował mu powieść "O aniołach innym razem" oraz opisywał jego osobę w tekstach swoich piosenek.

Hobby

Teatr, biegi narciarskie, twórczość Jacka Kaczmarskiego.

Języki obce

J. niemiecki - biegle, j. angielski - dobrze.

Oświadczenia majątkowe

UWAGA: Publikacja oświadczenia majątkowego Prezydenta Miasta Poznania w Biuletynie Informacji Publicznej następuje po przekazaniu do Urzędu kopii oświadczenia majątkowego przez Wojewodę (art. 24i ust. 2 ww. ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
Data wytworzenia informacji: 2020-12-17 00:00
Opis zmian: Aktualizacja kompetencji Prezydenta Miasta Poznania (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2021-01-13 13:23