Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Ryszard Grobelny - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2002-2006

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 108, tel. (061) 878-53-06 fax (061) 852-92-75 email: prezydent@um.poznan.pl

Nadzoruje

- Biuro Kształtowania Relacji Społecznych
- Biuro Prawne
- Biuro Rady Miasta
- Gabinet Prezydenta
- Wydział Organizacyjny

Zakres zadań

Prezydent Miasta realizuje następujące zadania:
- kieruje bieżącymi sprawami Miasta
- reprezentuje Miasto na zewnątrz
- koordynuje przygotowanie i realizację wieloletnich planów i programów rozwoju Miasta
- nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej Miasta, realizuje zadania określone w art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym
- zapewnia przygotowanie projektów i realizację uchwał Rady Miasta Poznania
- wydaje w przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe
- wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz uprawnienia zwierzchnika w stosunku do powiatowych inspekcji i straży
- wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
- organizuje współpracę Miasta z zagranicą
- prowadzi politykę informacyjną Miasta
- zapewnia opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy
Do Prezydenta jako kierownika Urzędu należą sprawy:
- nadzoru nad organizacją pracy Urzędu i przestrzeganiem przepisów prawa
- polityki osobowej
- wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta oraz pozostałych pracowników Urzędu
- ustalania liczby etatów w wydziałach i delegaturach
- ogólnego nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych Urzędowi

Życiorys

Urodził się 17 kwietnia 1963 r. w Poznaniu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 71 o profilu sportowym oraz VIII LO im. Adama Mickiewicza. Z wykształcenia ekonomista - absolwent poznańskiej Akademii Ekonomicznej. Po studiach rozpoczął pracę naukową na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, gdzie prowadzi działalność dydaktyczną z zakresu finansów samorządu terytorialnego oraz gospodarki komunalnej. Od 1991 roku członek Kongresu Liberalno - Demokratycznego, potem Unii Wolności. Członek założyciel Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.
Był radnym wszystkich trzech kadencji Rady Miasta Poznania. W I kadencji RMP delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego. W latach 1990-1992 przewodniczący Komisji Finansów RMP. Od 1992 do 1998 roku członek Zarządu Miasta Poznania. W grudniu 1998 po raz pierwszy wybrany na stanowisko prezydenta Poznania. W 2002 roku kandydował jednocześnie na stanowisko Prezydenta Miasta i do Rady Miasta Poznania z listy Platformy Obywatelskiej. Z racji wygrania wyborów bezpośrednich na Prezydenta Poznania, zrezygnował z mandatu radnego. W lutym 2003 wybrany na Prezesa Związku Miast Polskich, organizacji skupiającej 264 polskie miasta.
Żona Ewa, dziennikarka telewizyjna, dwoje dzieci: Karolina i Paweł.

Metryczka

Opis zmian: upłynął ustawowy termin publikacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2019-11-04 16:56