Zastępca Prezydenta Mirosław Kruszyński

Mirosław Kruszyński - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2002-2006

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 120 tel. (061) 878 53 20 email: prezydent@um.poznan.pl

Nadzoruje

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego
- Wydział Gospodarowania Mieniem Miasta
Miejskie jednostki organizacyjne:
- Zarząd Dróg Miejskich
- Wysypisko Odpadów Komunalnych
- Palmiarnię Poznańską
- Ogród Zoologiczny
- Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych

Zakres zadań

Do zakresu zadań należy prowadzenie spraw:
- opracowywania i organizacji rozwoju infrastruktury technicznej Miasta
- komunikacji drogowej
- inwestycji inżynierskich
- inwestycji z udziałem ludności
- nadzoru nad funkcjonowaniem służb komunalnych i utrzymaniem czystości
- inwentaryzacji mienia komunalnego
- przekształceń własnościowych i organizacyjnych jednostek komunalnych
- ewidencji spółek z udziałem Miasta
- prowadzenia spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Miasta
- nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego przekazanego Miastu w wyniku przekształceń jednostek komunalnych, decyzji administracyjnych i czynności cywilnoprawnych
- koordynacji polityki mieszkaniowej Miasta i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
- gospodarki komunalnymi lokalami użytkowymi
Reprezentuje Miasto w kontaktach zewnętrznych i współpracuje z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. oraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Życiorys

Urodził się 23.04.1960 r. w Dziarnowie k. Inowrocławia. Żonaty - żona Jolanta, dwie córki - Joanna i Barbara. Szkołę średnią ukończył w Inowrocławiu. Wykształcenie wyższe - mgr inż. mechanik. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budowy Maszyn. W czasie studiów, w roku 1982 aresztowany i więziony za działalność polityczną w NZS.
W 1987 r. ukończył studia i podjął pracę w Ostrowie Wlkp., w Zakładach Automatyki Przemysłowej MERA ZAP, jako technolog. W 1990 roku Rada Miejska Ostrowa Wlkp. powierzyła mu funkcję Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, którą pełnił do 2002 r. Jest autorem koncepcji przekształceń w gospodarce komunalnej samorządu Ostrowa Wlkp. oraz uwłaszczenia mieszkańców majątkiem komunalnym. Rozwiązania stosowane w Ostrowie Wlkp. w latach 1990-2002 uznane zostały za modelowe i nazwane tzw."ostrowskim modelem zarządzania".
W latach 1996-2002 z jego inicjatywy Ostrów Wlkp. pięciokrotnie emitował obligacje, pozyskując w ten sposób środki finansowe na budowę i modernizację dróg. Obligacje Ostrowa zostały ulokowane na rynku publicznym. Zdolność kredytowa samorządu Ostrowa Wlkp. w latach 1997-2002 była oceniana na wysokim poziomie "A-". Za sposób zarządzania finansami Ostrów Wlkp., w r. 2002, otrzymał tytuł "Profesjonalna Gmina - przyjazna inwestorom".
Uczestniczył w pracach zespołu opracowującego dokumentacje niezbędną dla otwarcia rynku publicznego dla jednostek samorządu terytorialnego. Na zaproszenie premiera rządu RP uczestniczył w pracach zespołu redakcyjnego opracowującego Deklarację Obywatelską - "Edukacja dla Rozwoju".
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. małej kryształowej piramidy w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce Menedżer Roku 1997, samorządowej nagrody im. Grzegorza Palki w roku 1998.
Autor wielu publikacji nt. zarządzania gospodarką komunalną, zarządzania finansami.

Metryczka

Opis zmian: upłynął ustawowy termin publikacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2019-11-05 09:55