Drugi Zastępca Prezydenta Mirosław Kruszyński

Mirosław Kruszyński - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2006-2010

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 120 tel. 61 878 53 20 email: prezydent@um.poznan.pl

Nadzoruje

 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • Biuro Nadzoru Właścicielskiego
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi nadzór nad:

miejskimi jednostkami organizacyjnymi:

 • Zarządem Dróg Miejskich
 • Zarządem Transportu Miejskiego
 • Palmiarnią Poznańską
 • Ogrodem Zoologicznym
 • Usługami Komunalnymi

oraz zakładami budżetowymi:

 • Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych
 • Zakładem Zagospodarowania Odpadów

Reprezentuje Miasto na zewnątrz i sprawuje nadzór właścicielski poprzez Biuro Nadzoru Właścicielskiego w spółkach z udziałem Miasta, m.in. Aquanetem S.A., MPK sp. z o.o. oraz miejskimi instytucjami kultury oraz samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej.

Zakres zadań

 • opracowywanie i organizacja rozwoju infrastruktury technicznej Miasta
 • komunikacja drogowa
 • inwestycje inżynierskie
 • inwestycje z udziałem ludności
 • nadzór nad funkcjonowaniem służb komunalnych i utrzymaniem czystości
 • inwentaryzacja mienia komunalnego
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • gospodarka odpadami
 • przekształcenia własnościowe i organizacyjne miejskich jednostek organizacyjnych oraz komunalnych osób prawnych
 • prowadzenia spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Miasta
 • nadzór nad zagospodarowaniem mienia komunalnego przekazanego Miastu w wyniku przekształceń jednostek komunalnych, decyzji administracyjnych i czynności cywilnoprawnych
 • koordynacja polityki mieszkaniowej Miasta i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
 • gospodarka komunalnymi lokalami użytkowymi

II Zastępca Prezydenta Miasta Poznania - zastępca prezydenta do spraw infrastruktury, gospodarki komunalnej i gospodarki nieruchomościami.

Życiorys

Urodził się 23.04.1960 r. w Dziarnowie k. Inowrocławia. Żonaty - żona Jolanta, dwie córki - Joanna i Barbara. Szkołę średnią ukończył w Inowrocławiu. Wykształcenie wyższe - mgr inż. mechanik. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budowy Maszyn. W czasie studiów, w roku 1982 aresztowany i więziony za działalność polityczną w NZS.
W 1987 r. ukończył studia i podjął pracę w Ostrowie Wlkp., w Zakładach Automatyki Przemysłowej MERA ZAP, jako technolog. W 1990 roku Rada Miejska Ostrowa Wlkp. powierzyła mu funkcję Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, którą pełnił do 2002 r. Jest autorem koncepcji przekształceń w gospodarce komunalnej samorządu Ostrowa Wlkp. oraz uwłaszczenia mieszkańców majątkiem komunalnym. Rozwiązania stosowane w Ostrowie Wlkp. w latach 1990-2002 uznane zostały za modelowe i nazwane tzw."ostrowskim modelem zarządzania".
W latach 1996-2002 z jego inicjatywy Ostrów Wlkp. pięciokrotnie emitował obligacje, pozyskując w ten sposób środki finansowe na budowę i modernizację dróg. Obligacje Ostrowa zostały ulokowane na rynku publicznym. Zdolność kredytowa samorządu Ostrowa Wlkp. w latach 1997-2002 była oceniana na wysokim poziomie "A-". Za sposób zarządzania finansami Ostrów Wlkp., w r. 2002, otrzymał tytuł "Profesjonalna Gmina - przyjazna inwestorom".
Uczestniczył w pracach zespołu opracowującego dokumentacje niezbędną dla otwarcia rynku publicznego dla jednostek samorządu terytorialnego. Na zaproszenie premiera rządu RP uczestniczył w pracach zespołu redakcyjnego opracowującego Deklarację Obywatelską - "Edukacja dla Rozwoju".
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. małej kryształowej piramidy w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce Menedżer Roku 1997, samorządowej nagrody im. Grzegorza Palki w roku 1998.

W 2005 r. uczestniczył w programie rządu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącego transferu doświadczeń z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego, pozyskiwania środków na inwestycje, skierowanego do samorządów Gruzji. W 2006 r. został uhonorowany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Srebrnym Medalem "Labor Omnia Vincit" za krzewienie idei pracy organicznej.
Autor wielu publikacji nt. zarządzania gospodarką komunalną, zarządzania finansami. Posiada uprawnienia państwowe do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W roku 2002 powierzono mu funkcję Zastępcy Prezydenta Poznania do spraw infrastruktury i gospodarki komunalnej. Od czerwca 2006 prowadzi także sprawy związane z gospodarką nieruchomościami. Koordynuje przygotowanie i realizację dużych projektów infrastrukturalnych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej - m.in. przebudowy i remontu ul. Głogowskiej, przebudowy wiaduktów i obiektów inżynierskich, trasy tramwajowej przez Most Św. Rocha, Zintegrowanego Dworca Autobusowego na os. Jana III Sobieskiego, Mostu Cybińskiego, Sprawuje nadzór nad projektem realizowanym z Funduszu Spójności "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla Poznania." Nadzoruje projekty związane z budową mieszkań komunalnych oraz partycypacją Miasta w lokalach TBS.

Obecnie jest Zastępcą Prezydenta Poznania ds. infrastruktury, gospodarki komunalnej i gospodarki nieruchomościami.

Metryczka

Opis zmian: usunięcia zera w nr tel. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2010-04-08 14:17