Sekretarz Miasta do 31.03.2010 roku Piotr Kołodziejczyk

Piotr Kołodziejczyk - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2006-2010

Kontakt

. email: prezydent@um.poznan.pl

Nadzoruje

 • Wydział Informatyki,
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Biuro Zamówień Publicznych
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Komunikacji
 • Poradnię Zakładową

w zakresie organizacyjnym koordynuje pracę

 • Biura Prawnego
 • Wydziału Organizacyjnego

Zakres zadań

Do zakresu zadań należy prowadzenie spraw:

 • zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających sprawną realizację zadań Urzędu
 • zapewnienia przestrzegania przez wydziały i biura delegatur obowiązujących procedur administracyjnych, stałego podnoszenia jakości pracy Urzędu
 • nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami Urzędu, z wyłączeniem dyrektorów, ich zastępców i radców prawnych
 • informatyzacji jednostek Urzędu oraz koordynowania rozwoju informatyki w miejskich jednostkach organizacyjnych
 • nadzoru nad ewidencją zdarzeń stanu cywilnego
 • nadzoru nad realizacją zadań dotyczących ewidencji ludności, dokumentów tożsamości, zbiórek i zgromadzeń publicznych, zmian imion i nazwisk, obywatelstwa, powszechnego obowiązku obrony, stowarzyszeń
 • nadzoru nad prawidłowością zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, udzielanych przez Urząd Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne
 • wykonywania kompetencji kierownika jednostki przewidzianych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych
 • nadzoru nad rejestracją i ewidencją pojazdów oraz przyznawaniem uprawnień do kierowania pojazdami
 • jednostek pomocniczych Miasta
 • realizacji umowy serwisu brokerskiego
 • sporządzania testamentów w trybie art. 951 Kodeksu cywilnego

Nadzoruje funkcjonowanie Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Poznania "Pozserwis"

Życiorys

Urodził się 24 grudnia 1954 r. w Poznaniu. W latach 1969 - 1973 uczęszczał do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, do klasy o profilu matematyczno- fizycznym. W 1978 r. ukończył, z dyplomem magistra inżyniera, Politechnikę Poznańską, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów. Odbył wiele kursów i staży w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, aktywnej polityki rynku pracy i problematyki aktywizacji gospodarczej, organizowanych w Polsce i za granicą, m.in. ocena efektywności programów rynku pracy (USA), tworzenie systemów informacyjnych zarządzania w biznesie - Western Michigan University (USA), zarządzanie przez cele w urzędzie pracy - Amsterdam.
Pracę zawodową rozpoczął w maju 1978 r., w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Pojazdów Szynowych w Poznaniu zajmując stanowiska od młodszego asystenta konstruktora do specjalisty. W 1990 roku objął funkcję dyrektora w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu. Przez siedem lat pracy w Urzędzie wdrożył wiele innowacyjnych projektów mających na celu podniesienie wydajności i efektywności pracy urzędu oraz polepszenie obsługi klientów. Za osiągnięcia zawodowe na tym stanowisku był wyróżniany, m.in. nagrodą I stopnia Prezesa Krajowego Urzędu Pracy. W 1997 r. został Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie odpowiadał za politykę rynku pracy i restrukturyzację zatrudnienia w sektorach schyłkowych. W 2002 r. został Prezesem Zarządu H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w Poznaniu, gdzie przygotowywał kompleksową strategię naprawy firmy. Od stycznia 2003 r. pełnił funkcję dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania. W lutym 2004 r. został Sekretarzem Miasta Poznania.
W wolnych chwilach preferuje czynny wypoczynek: uprawianie sportu (pływanie, narty, jogging), turystykę pieszą i rowerową. Żona Mariola - nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej, dwóch synów: Marcina i Tomasza.

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie informacji o zakończeniu kadencji sekretarza (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2010-04-08 07:51