Pierwszy Zastępca Prezydenta (od 10.12.2015 r. do 30.04.2015 r.) Jakub Jędrzejewski

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2014-2018

Kontakt

.

Nadzoruje

Pan Jakub Jędrzejewski nadzoruje:

 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów;
 • Biuro Nadzoru Właścicielskiego;
 • Biuro Obsługi Inwestorów;
 • Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa;
 • Wydział Gospodarki Komunalnej;
 • Wydział Sportu.

Pan Jakub Jędrzejewski przy pomocy Wydziału Gospodarki Komunalnej nadzoruje:

 • Ogród Zoologiczny;
 • Palmiarnię Poznańską;
 • Usługi Komunalne.

Pan Jakub Jędrzejewski nadzoruje przy pomocy Wydziału Sportu:

 • Pływalnię Miejską Atlantis;
 • Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

Pan Jakub Jędrzejewski prowadzi nadzór właścicielski przy pomocy Biura Nadzoru Właścicielskiego nad:

 • miejskimi instytucjami kultury - w zakresie opiniowania rocznych sprawozdań finansowych miejskich instytucji kultury;
 • samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej - w zakresie opiniowania półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych
 • publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta do spraw działalności gospodarczej i sportu, gospodarki komunalnej oraz nadzoru właścicielskiego - pana Jakuba Jędrzejewskiego należy prowadzenie spraw dotyczących:

 • działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw;
 • gospodarki rolnej;
 • zapewnienia ochrony praw konsumentów;
 • promocji oferty Miasta dla działań inwestycyjnych;
 • kultury fizycznej, krajoznawstwa i sportu;
 • usług komunalnych i utrzymania czystości;
 • infrastruktury telekomunikacyjnej;
 • inwestycji z udziałem ludności;
 • przekształceń własnościowych i organizacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych oraz komunalnych osób prawnych;
 • zabezpieczania interesów Miasta w spółkach i spółdzielniach, tworzenia spółek z udziałem Miasta, przystępowania Miasta do spółek, stowarzyszeń i spółdzielni oraz występowania z nich (z wyłączeniem zadań z zakresu nadzoru nad spółdzielniami socjalnymi), a także opracowywania propozycji gospodarowania udziałami i akcjami stanowiącymi własność Miasta, w szczególności przygotowywania prywatyzacji jednoosobowych spółek z udziałem Miasta;
 • nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego przekazanego Miastu w wyniku przekształceń jednostek komunalnych, decyzji administracyjnych i czynności cywilnoprawnych;
 • nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta.

Metryczka

Opis zmian: usunięcie kontaktu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2017-02-01 12:27