Pierwszy Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski

Mariusz Wiśniewski - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2014-2018

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 116 tel. 61 878 53 17, email: sekretariat_m.wisniewski@um.poznan.pl

Nadzoruje

Pan Mariusz Wiśniewski nadzoruje:

1) Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta;

2) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;

3) Biuro Obsługi Inwestorów;

4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami;

5) Wydział Oświaty;

6) Wydział Rozwoju Miasta;

7) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Pan Mariusz Wiśniewski nadzoruje:

1) przy pomocy Wydziału Oświaty:

a) przedszkola,

b) szkoły,

c) miejskie szkoły artystyczne,

d) młodzieżowe domy kultury,

e) pozostałe miejskie jednostki wymienione w obwieszczeniu Prezydenta Miasta, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;

2) przy pomocy Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" - z wyłączeniem nadzoru właścicielskiego wykonywanego przez Prezydenta Miasta;

3) przy pomocy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Straż Miejską Miasta Poznania.

Pan Mariusz Wiśniewski współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miasta Poznania:

1) Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;

2) Komisją Oświaty i Wychowania;

3) Komisją Rewitalizacji;

4) Komisją Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych.

Pan Mariusz Wiśniewski zapewnia realizację uprawnień Miasta wobec Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarowania nieruchomościami, oświaty, bezpieczeństwa publicznego oraz rewitalizacji należy prowadzenie spraw dotyczących:

1) strategii rozwoju Miasta, programowania i planowania jego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przygotowywania analiz na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta;

2) koordynacji i monitorowania realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Rewitalizacji oraz w Zintegrowanym Programie Odnowy i Rozwoju Śródmieścia na lata 2014-2030;

3) współpracy przy opracowywaniu i realizacji wieloletnich prognoz finansowych - w zakresie prognoz inwestycyjnych;

4) organizacji współpracy Miasta z zagranicą;

5) bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współpracy z Policją i Strażą Pożarną na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

6) zgromadzeń, obrony cywilnej, spraw obronnych (w tym powszechnego obowiązku obrony) i zagrożeń nadzwyczajnych;

7) inicjowania i wspierania pozyskiwania funduszy strukturalnych z programów operacyjnych na poziomie regionalnym i krajowym oraz z instytucji wspólnotowych Unii Europejskiej;

8) promocji Miasta w zakresie rozwoju turystyki miejskiej, kulturowej i kongresowej;

9) wspomagania zarządzania projektami w zakresie koordynowania i monitorowania;

10) inwentaryzacji mienia komunalnego;

11) gospodarowania nieruchomościami;

12) nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego przekazanego Miastu w wyniku przekształceń jednostek komunalnych, decyzji administracyjnych i czynności cywilnoprawnych;

13) oświaty oraz wychowania dzieci i młodzieży;

14) funkcjonowania wymienionych w obwieszczeniu Prezydenta miejskich placówek, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;

15) nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta;

16) promocji oferty Miasta dla działań inwestycyjnych;

17) nadzoru nad wyposażeniem w nieruchomości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Życiorys

Z życiorysu:
Urodzony w Poznaniu 7 maja 1978 r., mieszkaniec Rataj. W 2002 r. ukończył studia magisterskie na kierunku politologia na UAM w Poznaniu  (specjalizacje: dziennikarska i marketing polityczny) oraz prawo na UAM w 2007 roku, a także studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w l.2012/2013. Jest absolwentem Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych w Warszawie (1999). W 2014 roku pracował  jako wiceprezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.; w latach 2012-14 był wykładowcą na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, a od 2017 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Ponadto w l.2008-14 pracował w Zespole Doradców Wojewody Wielkopolskiego - Piotra Florka, gdzie był m.in. zaangażowany w organizację Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu w 2008 r. oraz spotkań w ramach polskiej Prezydencji w UE, które odbywały się w Poznaniu (2011 r.). Od września 2006 r. do lutego 2008 r. był asystentem Posła do Parlamentu Europejskiego Filipa Kaczmarka w poznańskim biurze poselskim. Od 2003 do 2006 roku pracował w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie był organizatorem i koordynatorem pierwszego w Polsce miejskiego programu staży studenckich, wcześniej m.in. w latach 1998-2000 dziennikarz działu sportowego "Gazety Poznańskiej".

Działalność publiczna:

 • w 2014 roku wybrany po raz trzeci przez mieszkańców  Rataj, Żegrza, Starołęki, Głuszyny, Pokrzywna i Krzesin wybrany na Radnego Miasta Poznania na kadencję  (uzyskał ponownie drugi najlepszy wynik w skali miasta). 10.12.2014 w związku z objęciem funkcji Zastępcy Prezydenta Miasta złożył mandat radnego
 • w kadencji 2010-2014 Radny Miasta Poznania: był przewodniczącym Komisji Rewitalizacji, wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, pracował także w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; Komisji Samorządowej oraz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Radnych PO
 • w kadencji 2006-2010 Radny Miasta Poznania: był wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, przewodniczył Doraźnej Komisji ds. reformy jednostek pomocniczych, pracował także w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji oraz Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz pełnił funkcję sekretarza Klubu Radnych PO
 • od 2001 do 2010 roku był przez trzy kadencje radnym osiedla samorządowego ,,Żegrze" wybranym przez mieszkańców.
 • w l. 2004 - 2006 współpracownik społeczny Posła do Parlamentu Europejskiego - dra Filipa Kaczmarka
 • od 2005/2006 do 2014 r. prowadził Biuro Porad Obywatelskich przy Parafii na Os.Stare Żegrze
 • w 2004 r. współzałożyciel Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (członkostwo do 2013 r.).

Inne ważniejsze doświadczenia społeczne:

 • w l. 2001-2003 - przewodniczący Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), drugiej co do wielkości organizacji studenckiej w kraju
 • w l. 1997-2001 - przewodniczący NZS na UAM (reaktywował NZS na uczelni po 4 latach przerwy w działalności)
 • w l. 2002-2005 - członek Polsko-Niemieckiej Rady Współpracy Młodzieży - powołany przez Radę Ministrów
 • w l. 2001-2002 - członek Senatu Akademickiego UAM - przedstawiciel studentów
 • w l. 2000-2002- członek Rady Wydziału Nauk Społecznych UAM - przedstawiciel studentów
 • w l. 1999-2001 - współzałożyciel i wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania
 • w pierwszej poł. l.90-tych -  Towarzystwo Gimnastyczne  ,,Sokół" - Gniazdo Rataje
 • w latach 1989-1994 w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Opis zmian: uzupełnienie informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2018-06-18 10:56