Pierwszy Zastępca Prezydenta Tomasz Jerzy Kayser

Tomasz Jerzy Kayser - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2010-2014

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 116 tel. 61 878 53 16, kom. 603 608 324, email: prezydent@um.poznan.pl

Nadzoruje

 • Biuro Koordynacji Projektów;
 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów;
 • Biuro Promocji Miasta - w zakresie realizacji działań promocyjnych Miasta dotyczących rozwoju turystyki miejskiej i kongresowej;
 • Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa;
 • Wydział Rozwoju Miasta;
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;
 • Straż Miejską Miasta Poznania.

Nadzoruje, poprzez Biuro Promocji Miasta, Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt", z wyłączeniem zakresu zadań powierzonych Zastępcy Prezydenta do spraw infrastruktury, gospodarki komunalnej i gospodarki nieruchomościami, określonych w § 3 ust. 5 pkt 1.";

Zakres zadań

Do zakresu zadań należy prowadzenie spraw:

 • strategii rozwoju Miasta, programowania i planowania jego rozwoju społeczno-gospodarczego
 • opracowywania i realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych
 • gospodarki rolnej,
 • działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw,
 • bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współpracy z Policją i Strażą Pożarną na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • koordynacji działań związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem funduszy europejskich
 • promocji turystycznej
 • ochrony cywilnej i spraw obronnych

Zapewnia realizację uprawnień Miasta wobec Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz sprawuje zwierzchnictwo nad Powiatowym Inspektoratem Weterynarii dla Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego.
Reprezentuje Miasto w sprawach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.
I Zastępca Prezydenta Miasta - zastępca prezydenta do spraw strategii rozwoju Miasta.

Życiorys

Ur. w Poznaniu 6.03.59 r. Ukończył III LO im. M. Kasprzaka, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego), magister ekonomii, ukończył studia Master of Business Administration realizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie, odbył studia podyplomowe w St. Antony"s College na Uniwersytecie Oxfordzkim (1986-87), kurs zarządzania w Senior Executive Institute w Weldon Cooper Center for Public Service-University of Virginia (1995). Ukończył Wyższy Kurs Obronny na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej oraz kurs doskonalenia zawodowego z zakresu prewencji kryminalnej na Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Od 1984 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (urlopowany). Od 1990 radny Rady Miasta Poznania i wiceprezydent Poznania. W 2006 r. ponownie wybrany do Rady Miasta. Zrezygnował z mandatu w związku z objęciem funkcji I Zastępcy Prezydenta.
Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin i Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Poznańskich, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary, członek Wielkopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki oraz Komitetu Monitorującego WRPO na lata 2007-2013.
Stypendysta programu Marshall Memorial Fellowship (1991), współpracownik Urban Land Institute (1994) oraz grupy roboczej OECD wdrażającej Program Ochrony Środowiska dla Środkowej i Wsch. Europy (2001-03), uczestnik projektu Cities of Change, zainicjowanego przez Bank Światowy i Fundację Bertelsmanna (2002-04), członek Komitetu Sterującego projektu RIS "Innowacyjna Wielkopolska" (2001-04), zew. egzaminator Wlkp. Szkoły Biznesu (1996-01), Przewodniczący Forum Rozwoju Gospodarczego EUROCITIES (2011-2012).
Laureat Nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne osiągnięcia w zakresie programu rozwoju miasta Poznania. Odznaczony Złotą i Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym i Srebrnym Medalem za zasługi dla Policji, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Honorową przez NSZZ Policjantów, Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, Złotym i Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego wraz z odznaką przez Związek Rzemiosła Polskiego, Honorową Odznaką Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług, odznaką "Złotej Bamberki", dwukrotnie Medalem PTTK przez Zarząd Główny, Złotym Medalem za zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP oraz Krzyżem zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP. Wyróżniony Medalem Jakości przez Wielkopolski Instytut Jakości za tworzenie wzorców kultury jakości oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
Jest oficerem rezerwy Wojska Polskiego w stopniu majora.
Bezpartyjny.
Żonaty, trzech synów.

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2014-11-21 13:50 - uzupełnienie informacji w życiorysie (Aktualizacja)