Pierwszy Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski

Mariusz Wiśniewski - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2018-2024

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 116 tel. 61 878 53 17, email: sekretariat_m.wisniewski@um.poznan.pl

Nadzoruje

Pierwszy Zastępca Prezydenta nadzoruje:

 1. Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu;
 2. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;
 3. Wydział Oświaty;
 4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;
 5. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej;
 6. Zarząd Dróg Miejskich;
 7. Zarząd Transportu Miejskiego;
 8. Zakład Robót Drogowych.

Przy pomocy Wydziału Oświaty:

 1. Przedszkola;
 2. Szkoły;
 3. miejskie szkoły artystyczne;
 4. młodzieżowe domy kultury;
 5. pozostałe miejskie jednostki wymienione w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
 6. Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu.

Przy pomocy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Straż Miejską Miasta Poznania.

Koordynuje i weryfikuje sposób realizacji zadań własnych gminy przez spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania przy pomocy Zarządu Transportu Miejskiego w odniesieniu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z o.o.

Pierwszy Zastępca Prezydenta zapewnia realizację uprawnień Miasta Poznania wobec Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miasta Poznania:

 1. Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
 2. Komisją Oświaty i Wychowania;
 3. Komisją Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji;
 4. Komisją Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych;
 5. Komisją Transportu i Polityki Mieszkaniowej.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw oświaty, transportu, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego oraz rozwoju Miasta, turystyki i współpracy międzynarodowej - pana Mariusza Wiśniewskiego należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. oświaty oraz wychowania dzieci i młodzieży, a także funkcjonowania wymienionych w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania miejskich placówek, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
 2. opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej Miasta Poznania, szczególnie w zakresie dróg miejskich i transportu publicznego oraz ich realizacji;
 3. komunikacji drogowej i ścieżek rowerowych;
 4. organizacji i zarządzania ruchem publicznym w układzie komunikacyjnym;
 5. bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współpracy z policją i strażą pożarną na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 6. zgromadzeń, obrony cywilnej, spraw obronnych (w tym powszechnego obowiązku obrony) i zagrożeń nadzwyczajnych;
 7. promocji Miasta Poznania w zakresie rozwoju turystyki miejskiej, kulturowej i kongresowej;
 8. strategii rozwoju Miasta Poznania, programowania i planowania jego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przygotowywania analiz na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Poznania i raportu o stanie Miasta Poznania;
 9. rozwoju i promocji Poznania jako miasta atrakcyjnego dla ludzi młodych oraz silnego ośrodka akademickiego i naukowego;
 10. koordynacji wdrażania Polityki Poznań Młodych 2025;
 11. współpracy międzynarodowej w zakresie kontaktów Urzędu Miasta Poznania z miastami zagranicznymi, instytucjami, organizacjami oraz miastami partnerskimi, a także uczestnictwa Miasta Poznania w międzynarodowych i krajowych sieciach współpracy miast i regionów;
 12. organizacji współpracy Miasta Poznania z ośrodkami zagranicznymi;
 13. koordynacji oceny wiarygodności kredytowej Miasta Poznania;
 14. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta Poznania.

Życiorys

Ur. w Poznaniu 7.05.1978 r., od początku zamieszkały na Nowym Mieście. W 2002 r. ukończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studia magisterskie na kierunku politologia, a w 2007 r. prawo. Ponadto ukończył studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (2013) oraz Wyższy Kurs Obronny na Akademii Sztuk Wojennych w Warszawie (2022). Jest absolwentem Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych w Warszawie (1999). W 2014 r. pracował  jako wiceprezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.; w l. 2012-14 był wykładowcą w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, a od 2017 r. (za wyjątkiem l.2020-22) prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W l. 2008-14 pracował w Zespole Doradców Wojewody Wielkopolskiego - Piotra Florka, gdzie był m.in. zaangażowany w organizację Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu w 2008 r. oraz spotkań w ramach polskiej Prezydencji w UE, które odbywały się w Poznaniu w 2011 r. Od 2006 do 2008 r. był asystentem Posła do Parlamentu Europejskiego dra Filipa Kaczmarka w poznańskim biurze poselskim. Od 2003 do 2006 r. pracował w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie był organizatorem pierwszego w Polsce miejskiego programu staży studenckich; wcześniej m.in. w l. 1998-2000 był dziennikarzem działu sportowego "Gazety Poznańskiej". Absolwent XVII Liceum Ogólnokształcącego na os. Czecha (1997) oraz Szkoły Podstawowej nr 6 im.H.Cegielskiego na os.Rusa (1993).

Działalność publiczna:

 • w 2018 r. wybrany po raz czwarty przez mieszkańców Rataj, Żegrza, Łaciny, Starołęki, Minikowa, Głuszyny, Pokrzywna, Krzesin, Dębca i Świerczewa na radnego miejskiego - 8120 głosów (3. wynik w Poznaniu); w związku z dalszym powierzeniem przez Prezydenta J. Jaśkowiaka funkcji Z-cy Prezydenta złożył mandat radnego
 • od 2015 r. reprezentuje Miasto Poznań w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, wiceprzewodniczący Rady PLOT
 • w 2014 r. wybrany po raz trzeci przez mieszkańców na radnego Miasta Poznania (drugi wynik w mieście). 10.12.2014 w związku z objęciem funkcji Z-cy Prezydenta Miasta złożył mandat radnego
 • w l. 2010-2014 Radny Miasta Poznania: był przewod. Komisji Rewitalizacji, wiceprzew. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publ., pracował też w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; Komisji Samorządowej oraz pełnił funkcję wiceprzew. Klubu Radnych PO
 • w kadencji 2006-10 Radny Miasta Poznania: był wiceprzew. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, przewodniczył Doraźnej Komisji ds. reformy jednostek pomocniczych, pracował też w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji oraz Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz pełnił funkcję sekretarza Klubu Radnych PO
 • w l. 2001 - 2011 z wyboru mieszkańców był przez trzy kadencje radnym osiedla samorządowego"Żegrze"
 • w l. 2004 - 06 współpracownik społeczny Posła do PE - dra Filipa Kaczmarka
 • od 2005/2006 do 2014 r. prowadził Biuro Porad Obywatelskich przy Parafii na os. Stare Żegrze
 • w 2004 r. współzałożyciel Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (członkostwo do 2013 r.).

Ważniejsze doświadczenia społeczne:

 • 2001-03 przew. Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów
 • 1997-2001 przew. NZS na UAM (reaktywował NZS na uczelni po 4 l. przerwy w działalności)
 • 2002-05 członek Polsko-Niemieckiej Rady Współpracy Młodzieży - powołany przez Radę Ministrów
 • 2001-02 członek Senatu Akademickiego UAM - przedstawiciel studentów
 • 2000-02 członek Rady Wydziału Nauk Społecznych UAM - przedstawiciel studentów
 • 1999-2001 współzałożyciel i wiceprzew. Młodzieżowej Rady Miasta
 • w I poł. l. 90. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" - Gniazdo Rataje
 • 1989-94 w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Mariusz Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 2023-06-22 00:00
Opis zmian: uzupełnienie życiorysu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2023-06-22 10:13