Pierwszy Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski

Mariusz Wiśniewski - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2018-2023

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 116 tel. 61 878 53 17, email: sekretariat_m.wisniewski@um.poznan.pl

Nadzoruje

Pierwszy Zastępca Prezydenta nadzoruje:

 1. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta;
 2. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;
 3. Wydział Oświaty;
 4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;
 5. Zarząd Dróg Miejskich;
 6. Zarząd Transportu Miejskiego;
 7. Zakład Robót Drogowych;
 8. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej.

Przy pomocy Wydziału Oświaty:

 • przedszkola,
 • szkoły,
 • miejskie szkoły artystyczne,
 • młodzieżowe domy kultury,
 • pozostałe miejskie jednostki wymienione w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania, o których mowa w ustawie o systemie oświaty,
 • Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu;

Przy pomocy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Straż Miejską Miasta Poznania;

Przy pomocy Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Poznańskie Centrum Dziedzictwa - z wyłączeniem nadzoru właścicielskiego w zakresie opiniowania rocznych sprawozdań finansowych;

Przy pomocy Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w zakresie realizowanych projektów unijnych:

 • Zarząd Dróg Miejskich,
 • Zarząd Transportu Miejskiego;

Koordynuje i weryfikuje sposób realizacji zadań własnych gminy przez spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania przy pomocy:

 • Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w odniesieniu do Targowisk sp. z o.o.;
 • Zarządu Transportu Miejskiego w odniesieniu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z o.o.

Pierwszy Zastępca Prezydenta zapewnia realizację uprawnień Miasta Poznania wobec Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miasta Poznania:

 • Komisją Oświaty i Wychowania;
 • Komisją Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji;
 • Komisją Transportu i Polityki Mieszkaniowej;
 • Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
 • Komisją Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw rewitalizacji i rozwoju Miasta, funduszy europejskich, bezpieczeństwa publicznego, turystyki, oświaty i transportu oraz współpracy międzynarodowej - pana Mariusza Wiśniewskiego należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. koordynacji i monitorowania realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz w Zintegrowanym Programie Odnowy i Rozwoju Śródmieścia na lata 2014-2030;
 2. inicjowania i wspierania pozyskiwania funduszy strukturalnych z programów operacyjnych na poziomie regionalnym i krajowym oraz z instytucji wspólnotowych Unii Europejskiej;
 3. wspomagania zarządzania projektami w zakresie koordynowania i monitorowania;
 4. bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współpracy z policją i strażą pożarną na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 5. zgromadzeń, obrony cywilnej, spraw obronnych (w tym powszechnego obowiązku obrony) i zagrożeń nadzwyczajnych;
 6. promocji Miasta Poznania w zakresie rozwoju turystyki miejskiej, kulturowej i kongresowej;
 7. oświaty oraz wychowania dzieci i młodzieży;
 8. funkcjonowania wymienionych w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania miejskich placówek, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
 9. komunikacji drogowej i ścieżek rowerowych;
 10. opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej Miasta Poznania, szczególnie w zakresie dróg miejskich i transportu publicznego oraz ich realizacji;
 11. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta Poznania;
 12. strategii rozwoju Miasta Poznania, programowania i planowania jego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przygotowywania analiz na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Poznania i raportu o stanie Miasta Poznania;
 13. rozwoju i promocji Poznania jako miasta atrakcyjnego dla ludzi młodych oraz silnego ośrodka akademickiego i naukowego;
 14. koordynacji wdrażania Polityki Poznań Młodych 2025;
 15. współpracy międzynarodowej w zakresie kontaktów Urzędu Miasta Poznania z miastami zagranicznymi, instytucjami, organizacjami oraz miastami partnerskimi, a także uczestnictwa Miasta Poznania w międzynarodowych i krajowych sieciach współpracy miast i regionów;
 16. organizacji współpracy Miasta Poznania z zagranicą;
 17. współpracy przy opracowywaniu i realizacji wieloletnich prognoz finansowych - w zakresie prognoz inwestycyjnych;
 18. koordynacji oceny wiarygodności kredytowej Miasta Poznania;
 19. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta Poznania.

Życiorys

Ur. w Poznaniu 7.05.1978 r., mieszkaniec Rataj. W 2002 r. ukończył studia magisterskie na kierunku politologia na UAM w Poznaniu oraz prawo na UAM w 2007 r., a także studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (2013). Jest absolwentem Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych w Warszawie (1999). W 2014 r. pracował  jako wiceprezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.; w l. 2012-14 był wykładowcą w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, a od 2017 r.  prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W l. 2008-14 pracował w Zespole Doradców Wojewody Wielkopolskiego - Piotra Florka, gdzie był m.in. zaangażowany w organizację Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu w 2008 r. oraz spotkań w ramach polskiej Prezydencji w UE, które odbywały się w Poznaniu (2011 r.). Od 09.2006 r. do 02.2008 r. był asystentem Posła do PE dra Filipa Kaczmarka w poznańskim biurze poselskim. Od 2003 do 2006 r. pracował w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie był organizatorem pierwszego w Polsce miejskiego programu staży studenckich, wcześniej m.in. w l. 1998-2000 dziennikarz działu sportowego "Gazety Poznańskiej".
Działalność publiczna:

 • w 2018 r. wybrany po raz czwarty przez mieszkańców Rataj, Żegrza, Starołęki, Głuszyny, Pokrzywna, Krzesin, Dębca i Świerczewa na radnego miejskiego - 8120 głosów (3. wynik w Poznaniu); w związku z dalszym powierzeniem przez Prezydenta J. Jaśkowiaka funkcji Z-cy Prezydenta złożył mandat radnego
 • od 2015 r. reprezentuje Miasto Poznań w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, wiceprzewodniczący Rady PLOT
 • w 2014 r. wybrany po raz trzeci przez mieszkańców na radnego Miasta Poznania (drugi wynik w mieście). 10.12.2014 w związku z objęciem funkcji Z-cy Prezydenta Miasta złożył mandat radnego
 • 2010-2014 Radny Miasta Poznania: był przewod. Komisji Rewitalizacji, wiceprzew. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publ., pracował też w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; Komisji Samorządowej oraz pełnił funkcję wiceprzew. Klubu Radnych PO
 • w kadencji 2006-10 Radny Miasta Poznania: był wiceprzew. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, przewodniczył Doraźnej Komisji ds. reformy jednostek pomocniczych, pracował też w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji oraz Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz pełnił funkcję sekretarza Klubu Radnych PO
 • w l. 2001 - 10 r. z wyboru mieszkańców był przez trzy kadencje radnym osiedla samorządowego ,,Żegrze"
 • w l. 2004 - 06 współpracownik społeczny Posła do PE - dra Filipa Kaczmarka
 • od 2005/2006 do 2014 r. prowadził Biuro Porad Obywatelskich przy Parafii na os. Stare Żegrze
 • w 2004 r. współzałożyciel Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (członkostwo do 2013 r.).

Ważniejsze doświadczenia społeczne:

 • 2001-03 przew. Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów
 • 1997-2001 przew. NZS na UAM (reaktywował NZS na uczelni po 4 l. przerwy w działalności)
 • 2002-05 członek Polsko-Niemieckiej Rady Współpracy Młodzieży - powołany przez Radę Ministrów
 • 2001-02 członek Senatu Akademickiego UAM - przedstawiciel studentów
 • 2000-02 członek Rady Wydziału Nauk Społecznych UAM - przedstawiciel studentów
 • 1999-2001 współzałożyciel i wiceprzew. Młodzieżowej Rady Miasta
 • I poł. l. 90. Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół" - Gniazdo Rataje
 • 1989-94 w ZHR

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
Data wytworzenia informacji: 2021-08-16 00:00
Opis zmian: Korekta nazwy Komisji RMP (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2021-09-02 11:11