Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Jacek Jaśkowiak - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2014-2018

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 108, tel. 61 646 33 44, email: prezydent@um.poznan.pl

Nadzoruje

Prezydent nadzoruje:

1) Biuro Kontroli;

2) Biuro Rady Miasta;

3) Biuro Nadzoru Właścicielskiego;

4) Gabinet Prezydenta;

5) oraz stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjnym:

  • Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
  • ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Zastępcę Dyrektora Wydziału Organizacyjnego ds. obsługi prawnej i zespoły radców prawnych.

Prezydent Miasta prowadzi nadzór właścicielski przy pomocy Biura Nadzoru Właścicielskiego nad:

1) miejskimi instytucjami kultury - w zakresie opiniowania rocznych sprawozdań finansowych miejskich instytucji kultury;

2) samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej - w zakresie opiniowania półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Prezydent Miasta współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miasta Poznania:

1) Komisją Rewizyjną;

2) Komisją Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego.

Zakres zadań

1. Do zadań Prezydenta Miasta należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Miasta;

2) reprezentowanie Miasta na zewnątrz;

3) administrowanie danymi osobowymi;

4) koordynowanie przygotowywania i realizacji wieloletnich planów oraz programów rozwoju zmierzających do osiągnięcia strategicznych celów Miasta;

5) nadzorowanie prowadzenia gospodarki finansowej Miasta, realizowanie w tym zakresie zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz w ustawie o finansach publicznych;

6) zapewnianie przygotowania projektów i realizacji uchwał Rady Miasta Poznania;

7) w przypadkach niecierpiących zwłoki wydawanie przepisów porządkowych;

8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie w stosunku do nich uprawnień zwierzchnika służbowego;

9) wykonywanie uprawnień zwierzchnika w stosunku do kierowników powiatowych inspekcji i straży, w zakresie przewidzianym przepisami odrębnymi;

10) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

11) udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania decyzji w jego imieniu;

12) wspieranie współpracy Miasta z partnerami zagranicznymi;

13) prowadzenie polityki informacyjnej Miasta;

14) zapewnianie opracowania planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia oraz alarmu przeciwpowodziowego;

15) zabezpieczanie interesów Miasta w spółkach i spółdzielniach, prowadzenie spraw dotyczących tworzenia spółek z udziałem Miasta, przystępowania Miasta do spółek, stowarzyszeń i spółdzielni oraz występowania z nich (z wyłączeniem zadań z zakresu nadzoru nad spółdzielniami socjalnymi), a także opracowywania propozycji gospodarowania udziałami i akcjami stanowiącymi własność Miasta, w szczególności przygotowywania prywatyzacji jednoosobowych spółek z udziałem Miasta, z wyłączeniem zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego nad Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej S.A., nadzorowanych przez Zastępcę Prezydenta Miasta do spraw gospodarki komunalnej i lokalowej oraz sportu, a także nad spółką z o.o. Targowiska, nadzorowaną przez Zastępcę Prezydenta do spraw polityki przestrzennej, transportu oraz ochrony środowiska;

16) prowadzenie spraw dotyczących przekształceń własnościowych i organizacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych oraz komunalnych osób prawnych.

2. Do Prezydenta Miasta jako kierownika Urzędu należą sprawy dotyczące:

1) nadzoru nad organizacją pracy Urzędu i przestrzeganiem przepisów prawa;

2) polityki osobowej;

3) wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do Zastępców Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza oraz pozostałych pracowników Urzędu;

4) określenia wysokości funduszu płac dla wydziałów;

5) ogólnego nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych Urzędowi.

Życiorys

Jacek Jaśkowiak - prezydent miasta Poznania.

Urodził się 10.03.1964 r. w Poznaniu. Jest społecznikiem, działaczem sportowym, byłym przedsiębiorcą. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów oraz podatków. Jest stypendystą GFPS na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech.

Praca zawodowa

Doświadczenie zawodowe zdobywał w latach 90. minionego wieku w firmach handlowych. Pracował, m.in. dla dra Jana Kulczyka, w Kulczyk  Tradex. Od 1997 do 2014 roku prowadził własną działalność gospodarczą polegającą na obsłudze księgowej i doradczej zagranicznych przedsiębiorców. Wraz z inwestorami biznesowymi uczestniczył w tworzeniu tysięcy miejsc pracy w Polsce.

Działalność sportowa i społeczna

Jest aktywnym sportowcem. Przebiegł ponad 50 maratonów na nartach biegowych, kilka razy ukończył prestiżowy Bieg Wazów.  Jako 38. człowiek na świecie przebiegł wszystkie maratony serii Worldloppet. Doprowadził do przyznania Szklarskiej Porębie zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich, które zorganizował w roku 2012 i 2014. Jest członkiem Komisji Światowej Federacji Narciarskiej (FIS) ds. Pucharu Świata w biegach narciarskich. Od kilkunastu lat wspiera niewidomych rowerzystów z klubu "Razem" w Poznaniu. Sam uwielbia spędzać czas na rowerze, którym dojeżdża również do pracy. Przyjaźnił się z Jackiem Kaczmarskim, legendarnym poetą, pieśniarzem, któremu pomagał w reorganizacji finansów i organizacji koncertów. Gdy choroba nie pozwalała już koncertować Kaczmarskiemu, zatrudnił go w swojej byłej firmie.

Działalność publiczna

Od 2008 roku zabiera głos w sprawach publicznych, między innymi na łamach Gazety Wyborczej i Głosu Wielkopolskiego. Jego aktywność publiczna sprawiła, iż w roku 2010 został kandydatem ruchu miejskiego My-Poznaniacy na urząd prezydenta Poznania. Od 2013 roku jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP, był jej kandydatem na urząd prezydenta Poznania w roku 2014.
W II turze wyborów uzyskał 86164 głosów poparcia (59,09%) i zastąpił na stanowisku prezydenta miasta Poznania urzędującego przez 16 lat Ryszarda Grobelnego.

Prywatnie

Ma dwóch synów Jarosława i Stanisława. Żona Joanna Jaśkowiak jest notariuszem. Jego życiorys jest na tyle barwny, że Teatr Nowy w Poznaniu, w spektaklu "Gracze" (część serii "Jeżyce story"), przedstawił jego sylwetkę, mocno akcentując jego przyjaźń z Jackiem Kaczmarskim. Bard zadedykował mu powieść "O aniołach innym razem" oraz opisywał jego osobę w tekstach swoich piosenek.

Hobby

Teatr, biegi narciarskie, twórczość Jacka Kaczmarskiego.

Języki obce

J. niemiecki - biegle, j. angielski - dobrze.

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2017-02-10 08:24