Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Ryszard Grobelny - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2006-2010

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 108, tel. 61 878-53-06 fax 61 852-92-75 email: prezydent@um.poznan.pl

Nadzoruje

 • Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 • Biuro Kształtowania Relacji Społecznych
 • Biuro Prawne
 • Biuro Promocji Miasta
 • Biuro Rady Miasta
 • Gabinet Prezydenta
 • Wydział Organizacyjny

Zakres zadań

Prezydent Miasta realizuje następujące zadania:

 • kieruje bieżącymi sprawami Miasta
 • reprezentuje Miasto na zewnątrz
 • koordynuje przygotowanie i realizację wieloletnich planów i programów rozwoju Miasta
 • nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej Miasta, realizuje zadania określone w art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym
 • zapewnia przygotowanie projektów i realizację uchwał Rady Miasta Poznania
 • wydaje w przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe
 • wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz uprawnienia zwierzchnika w stosunku do powiatowych inspekcji i straży
 • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • organizuje współpracę Miasta z zagranicą
 • prowadzi politykę informacyjną Miasta
 • zapewnia opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy

Do Prezydenta jako kierownika Urzędu należą sprawy:

 • nadzoru nad organizacją pracy Urzędu i przestrzeganiem przepisów prawa
 • polityki osobowej
 • wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta oraz pozostałych pracowników Urzędu
 • ustalania liczby etatów w wydziałach i delegaturach
 • ogólnego nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych Urzędowi

Życiorys

Jest poznaniakiem, urodził się 17 kwietnia 1963 r. Ojciec Władysław - technik statystyk, matka Krystyna - technik gastronomii. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 71 o profilu sportowym, następnie do VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1982 r. rozpoczął studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Planowanie i Finansowanie Gospodarki Narodowej. Od drugiego roku studiował w trybie indywidualnym według własnego programu, w którym rozszerzył zakres nauki o grupy przedmiotowe związane z finansami samorządu terytorialnego i zastosowaniem matematyki w ekonomii. W czasie studiów był trzykrotnym stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. W 1987 r. obronił pracę magisterską pt."Samodzielność rad narodowych stopnia podstawowego w planowaniu terytorialnym. Analiza przepisów prawa i działalności praktycznej wybranych miast i gmin województwa poznańskiego". Studia ukończył z wyróżnieniem, uzyskując medal Suma Cum Laude dla najlepszych studentów akademii ekonomicznych w Polsce.
Po studiach rozpoczął pracę naukową na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Kontynuował tam swoje wcześniejsze prace badawcze, przede wszystkim z zakresu finansów samorządu terytorialnego i ich znaczenia dla planowania regionalnego i planowania w miastach i gminach. Jest autorem publikacji naukowych z tych dziedzin. Jednocześnie prowadził zajęcia w zakresie zastosowania informatyki w geografii, planowania regionalnego, planowania miast i osiedli wiejskich. Obecnie prowadzi zajęcia ze studentami z finansów samorządu terytorialnego oraz gospodarki komunalnej. W początkowym okresie, po studiach, zajmował się także działalnością konsultingową. Wykonywał ekspertyzy, głównie w zakresie wyceny przedsiębiorstw i ich przekształceń organizacyjnych.
W latach 1990-2002 radny miasta Poznania, w pierwszej kadencji z listy Komitetów Obywatelskich, potem z Samorządnej Wielkopolski i Unii Wolności. W I kadencji RMP był także delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego i członkiem zespołu orzekającego Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz członkiem założycielem Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Stowarzyszenie to zrzesza obecnie 242 gminy i 32 powiaty, prowadzi szeroką działalność edukacyjną, szkoleniową i doradczą na rzecz samorządów. W latach 1990-1992 był przewodniczącym Komisji Finansów Rady Miasta Poznania, a od 1992 do 1998 roku członkiem Zarządu Miasta Poznania.
W grudniu 1998 r. został wybrany na stanowisko Prezydenta Poznania. W listopadzie 2002, w pierwszych wyborach bezpośrednich, ponownie zostaje wybrany na Prezydenta Poznania. W 2006 r. ponownie zostaje Prezydentem miasta , na trzecią kadencję.

Od 2002 r. jest członkiem Rady Fundacji Unii Metropolii Polskich, do 2006 roku był członkiem Zarządu Fundacji. Od lutego 2003 r. pełni funkcję Prezesa Związku Miast Polskich. Jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdzie pełni funkcję współprzewodniczącego zespołu ds. systemu finansów publicznych KWRiST.
Od 2004 r. jest członkiem komitetu monitorującego Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 i podkomitetu polityki regionalnej NPR. Sprawuje także funkcję przewodniczącego Rady Fundacji Poznań - Ille-et-Vilaine  oraz członka Rady Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Od 2006 r. członek Rady Ekspertów Akademii "Podziel się posiłkiem", która ma na celu rozwiązanie problemu niedożywienia dzieci w Polsce.
W 2005 r. został nagrodzony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi oraz Samorządowym Oskarem im. Grzegorza Palki. W 2010 został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 2010 roku jest członkiem Forum Debaty Publicznej "Samorząd Terytorialny dla Polski" przy Prezydencie RP.
Żona Ewa, dziennikarka TVP, dwoje dzieci: Karolina i Paweł.

Metryczka

Opis zmian: uzupełnienie życiorysu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2010-11-29 10:56