Sekretarz Miasta Stanisław Tamm

Stanisław Tamm - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2018-2023

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 127, tel. 61 878 53 26, fax 61 878-54-31, kom. 603 608 296, email: sekretariat_s.tamm@um.poznan.pl

Nadzoruje

Sekretarz Miasta nadzoruje:

 1. Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa z wyłaczeniem z wyłączeniem stanowisk pracy Inspektora Ochrony Danych 
 2. Biuro Zamówień Publicznych
 3. Poradnię Zakładową;
 4. Urząd Stanu Cywilnego;
 5. Wydział Informatyki;
 6. Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych;
 7. Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta;
 8. Wydział Obsługi Urzędu.

Sekretarz Miasta współpracuje z Komisją Współpracy Lokalnej Rady Miasta Poznania.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Sekretarza należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających sprawną realizację zadań Urzędu Miasta Poznania;
 2. czuwania nad prawidłową obsługą mieszkańców w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, a także przestrzeganiem jednolitych zasad postępowania oraz terminowym załatwianiem spraw;
 3. wdrażania i realizacji koncepcji Smart City w mieście;
 4. informatyzacji wydziałów Urzędu Miasta Poznania oraz koordynowania rozwoju informatyki w miejskich jednostkach organizacyjnych;
 5. nadzoru nad ewidencją zdarzeń stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk;
 6. nadzoru nad realizacją zadań dotyczących ewidencji ludności, dokumentów tożsamości, obywatelstwa i stowarzyszeń;
 7. nadzoru nad bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych;
 8. nadzoru nad prawidłowością zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, udzielanych przez Urząd Miasta Poznania zgodnie z odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania;
 9. wykonywania kompetencji kierownika jednostki przewidzianych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych;
 10. nadzoru nad rejestracją i ewidencją pojazdów oraz przyznawaniem uprawnień do kierowania pojazdami;
 11. jednostek pomocniczych Miasta Poznania;
 12. realizacji umowy serwisu brokerskiego;
 13. nadzoru nad zawieraniem i realizacją umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w miejskich jednostkach organizacyjnych;
 14. sporządzania testamentów allograficznych;
 15. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta Poznania;
 16. innych obowiązków, powierzonych Sekretarzowi Miasta Poznania odrębnymi przepisami wewnętrznymi.

Życiorys

Jest absolwentem Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, studiów podyplomowych z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych "Akademia Liderów Samorządowych" w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także licznych kursów i szkoleń dotyczących organizacji, zarządzania i nadzoru  w instytucjach gospodarczych i administracji publicznej.

Pracował w Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" na stanowisku głównego specjalisty ds. restrukturyzacji.  W latach 1991- 1998 pełnił funkcje wicewojewody i wojewody konińskiego a następnie w latach 1999 - 2001 wicewojewody i wojewody wielkopolskiego w szczególności zajmując się problematyką strategii rozwoju gospodarczego regionów, przekształceniami własnościowymi przedsiębiorstw państwowych i komunalizacją mienia państwowego, wdrożeniem reformy administracji publicznej i ochrony zdrowia, nadzorem nad samorządem terytorialnym oraz koordynował działania służące poprawie bezpieczeństwa publicznego.

W latach 2002-2003 kierował biurem regionalnym  Megadex S.A.

Od 2004 roku pracuje w Urzędzie Miasta Poznania, najpierw na stanowisku dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej, a od stycznia 2010 roku sprawuje funkcję Sekretarza Miasta Poznania, realizując między innymi zadania związane z zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania urzędu i jednostek pomocniczych miasta, informatyzacją urzędu, obsługą mieszkańców, nadzorem nad ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, ewidencją pojazdów i przyznawaniem uprawnień kierowcom oraz nadzorem nad bezpieczeństwem informacji i realizacją zamówień publicznych.

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
Data wytworzenia informacji: 2021-08-16
Opis zmian: Dodanie nowego Biura, zmiana nazwy Wydziału i Komisji RMP (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2021-09-02 11:17