Skarbnik Miasta (do 30.09.2021 r.) Barbara Sajnaj

Barbara Sajnaj - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2018-2023

Kontakt

Nadzoruje

Skarbnik Miasta nadzoruje:

  1. Wydział Budżetu i Kontrolingu;
  2. Wydział Finansowy;
  3. Wydział Podatków i Opłat.

Skarbnik Miasta wykonuje przy pomocy Wydziału Finansowego nadzór merytoryczny nad zagospodarowaniem praw majątkowych w spółkach przejętych przez Miasto Poznań w wyniku spadkobrania.

Skarbnik Miasta współpracuje z Komisją Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Rady Miasta Poznania.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Skarbnika Miasta należy prowadzenie spraw dotyczących:

  1. zapewnienia realizacji polityki finansowej Miasta Poznania;
  2. nadzorowania prac w zakresie przygotowania i realizacji budżetu Miasta Poznania i Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także zapewnienia bieżącej kontroli wykonania budżetu oraz kontrolingu;
  3. zapewnienia prowadzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
  4. wykonywania powierzonych przez Prezydenta Miasta Poznania obowiązków głównego księgowego budżetu Miasta Poznania;
  5. kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, a także udzielania innym osobom upoważnień do dokonywania kontrasygnaty.

Życiorys

Urodziła się 2 września 1956 r. Z zawodu jest prawnikiem. W 1985 r. ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, biegły rewident. Jej doświadczenie zawodowe od początku aktywności zawodowej związane jest z finansami. W 1975 roku podjęła pracę jako księgowa w Poznańskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Taskomont, w 1986 r. obejmuje funkcję kierownika Sekcji Kosztów - zastępcy kierownika Działu w Poznańskim Kombinacie Budowlanym. Od 1988 roku pełniła funkcję głównego księgowego w: do 1997 r. - Pekabud - Swarzędz Sp. o.o., 1997 - 1998 - Homag Bud Sp. o.o. w Poznaniu, od grudnia 1998 do VII 1999 r. - Polnordic Construction Sp. z o.o.

Skarbnikiem Miasta Poznania jest od 1999 roku. Nadzoruje politykę finansową i budżetową Miasta Poznania. Autorka i współautorka publikacji poświęconych zarówno Partnerstwu Publiczno-Prywatnemu (finansowanie inwestycji miast), jaki rachunkowości budżetowej (inwentaryzacja). W roku 2012 obroniła z wyróżnieniem pracę dyplomową w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w ramach Akademii Liderów Samorządowych. Obecne zainteresowania zawodowe koncentrują się na zagadnieniach, związanych z centralizacją VAT w jednostkach sektora finansów publicznych. Prowadzi szkolenia dla skarbników gmin.

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Kinga Kozłowska
Data wytworzenia informacji: 2021-10-01 00:00
Opis zmian: Usunięcie danych kontaktowych. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2021-10-01 08:11