Skarbnik Miasta Piotr Husejko

Piotr Husejko - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2018-2023

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 123, tel. 61 878 54 43, fax 61 878 57 50, email: sekretariat_p.husejko@um.poznan.pl

Nadzoruje

Skarbnik Miasta nadzoruje:

  1. Wydział Budżetu i Kontrolingu;
  2. Wydział Finansowy;
  3. Wydział Podatków i Opłat.

Skarbnik Miasta współpracuje z Komisją Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Rady Miasta Poznania.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Skarbnika Miasta należy prowadzenie spraw dotyczących:

  1. zapewnienia realizacji polityki finansowej Miasta Poznania;
  2. nadzorowania prac w zakresie przygotowania i realizacji budżetu Miasta Poznania i Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także zapewnienia bieżącej kontroli wykonania budżetu oraz kontrolingu;
  3. zapewnienia prowadzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
  4. wykonywania powierzonych przez Prezydenta Miasta Poznania obowiązków głównego księgowego budżetu Miasta Poznania;
  5. kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, a także udzielania innym osobom upoważnień do dokonywania kontrasygnaty.

Życiorys

Piotr Husejko ma wykształcenie ekonomiczne. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i podatków oraz organizacji i zarządzania w jednostkach administracji, a także liczne kursy dotyczące rachunkowości budżetowej. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe: od marca 2012 r. był dyrektorem najpierw Wydziału Budżetu i Analiz UMP, a następnie Wydziału Budżetu i Kontrolingu. Na tych stanowiskach realizował zadania związane z opracowywaniem założeń polityki finansowej Miasta, przygotowaniem budżetu Poznania oraz jego Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zajmował się również zapewnieniem bieżącej kontroli wykonania budżetu i kontrolingu oraz sporządzania okresowych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu. Współpracował z Komisją Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Rady Miasta Poznania.

Od 1 października 2020 r. był zastępcą Skarbnika Miasta Poznania. W ramach pełnienia tej funkcji nadzorował m.in. proces obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w urzędzie miasta oraz prace związane z dostosowywaniem przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości i finansów Miasta do wymogów ustawowych.

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Skarbnik Miasta Piotr Husejko
Data wytworzenia informacji: 2021-10-20 00:00
Opis zmian: Korekta zapisu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2021-10-20 13:44