Przedszkole Nr 1 "Bajkowy Zamek" (P1)

Kierownik/Dyrektor

mgr Anna Plucińska
ul. Jawornicka 17, 60-161 Poznań
(0-61) 867-09-14 fax 061 867-09-14
godziny urzędowania: przedszkole czynne 6-17
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301622272
p1@poznan.interklasa.pl
www.p1poznan.szkolnastrona.pl

Kompetencje i zadania

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
a) wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
b) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
c) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
d) realizuje własne programy autorskie
2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w poniższym zakresie:
a) umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez proces dydaktyczno-wychowawczy prowadzony w przedszkolu stosownie do wieku i możliwości dzieci i środowiska
b) na wniosek zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów przedszkole prowadzi dla dzieci religię;
c) udziela dzieciom pomocy pedagogicznej i psychologicznej w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez nauczycieli, oraz współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. W ramach pomocy przedszkole może za dodatkową opłatą rodziców/prawnych opiekunów organizować zajęcia o charakterze terapeutycznym z udziałem specjalistów;
d) przedszkole na miarę swoich możliwości umożliwia dzieciom niepełnosprawnym pobyt w przedszkolu;
e) na wniosek zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów przedszkole organizuje opłacane przez nich zajęcia dodatkowe. Warunki ich realizacji ustala dyrektor w porozumieniu z zainteresowanymi rodzicami.
3. Przedszkole realizuje zadania opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne odpowiednio do wieku i potrzeb dzieci z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:
a) prowadząc pracę z wychowankami zgodną z podstawą programową i przyjętymi przez radę pedagogiczną programami pracy wychowawczo - dydaktycznymi;
b) dostosowując zadania do zainteresowań, uzdolnień i możliwości rozwojowych wychowanków w celu osiągnięcia przez dzieci gotowości do podjęcia nauki w szkole;
c) ujednolicając oddziaływania wychowawcze poprzez rozmowy, współpracę z rodzicami, spotkania okolicznościowe, organizację imprez przedszkolnych oraz włącznie rodziców/prawnych opiekunów w przebiegu procesu dydaktyczno - wychowawczego.
4. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze:
a) sprawując opiekę nad dziećmi z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z ramowym rozkładam dnia poszczególnych oddziałów;
b) w trakcie zajęć na terenie, jak również poza nim, pełną odpowiedzialność za dziecko ponosi nauczyciel, któremu powierzono oddział;
c) za zapewnienie dzieciom podczas pobytu na terenie przedszkola i poza nim bezpiecznych i higienicznych warunków odpowiadają nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola;
d) współodpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ponoszą wszyscy pracownicy pracujący w przedszkolu;e) w celu zapewnienia pomocy materialnej dzieciom, których sytuacja rodzinna lub losowa takiej pomocy wymaga, przedszkole współpracuje z ośrodkami świadczącymi

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

  • Statut Przedszkola
  • Regulamin Pracy
  • Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w przedszkolu wraz z wew. uregulowaniami
  • Regulamin działalności Rady Rodziców
  • Regulamin Rady Pedagogicznej

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Sprawozdanie Finansowe za rok 2018 (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Plucińska
Data i godzina publikacji: 2020-02-27 10:25