Przedszkole Nr 10 im. Bolka, Lolka i Toli

Kierownik/Dyrektor

Jolanta Rochowska
os. Oświecenia 26, 61-206 Poznań
61 879-01-31
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301618626
p10@poznan.interklasa.pl
p10.poznan.szkolnastrona.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): P10Poznan

Kompetencje i zadania

Cele przedszkola:

 1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji,
 2. doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psycho-fizycznego i społecznego oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole,
 3. ukształtowanie poczucie tożsamości ze społecznie akceptowanymi wzorami i normami postępowania a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie,
 4. wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.

Zadania przedszkola:

 1. zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku dziecka i osiągniętego stopnia rozwoju,
 2. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
 3. organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,
 4. dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psycho-fizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami,
 5. udzielanie pomocy pedagogiczno - psychologicznej,
 6. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno - lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,
 7. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 8. pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.jedn. Dz.U.2019 poz. 1148

Statut Przedszkola nr 10

Budżet jednostki na bieżący rok

PLAN FINANSOWY NA ROK 2021 /w zł/:

i DOCHODY BUDŻETOWE: 229 750 ZŁ

II WYDATKI BUDZETOWE: 1 899 948 ZŁ

III. DOCHODY WŁASNE: 14 550 ZŁ

IV WYDATKI WRD: 14 550 ZŁ

Wartość posiadanego mienia

 • ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM: 1 940 042,33 ZŁ
 • W TYM GRUNTY WARTOŚĆ: 1 679 964 ZŁ
 • W TYM BUDYNEK WARTOŚĆ:  190 454 zŁ.
 •  POZOSTAŁE SRODKI TRWAŁE W UŻYCIU POWYŻEJ 500ZŁ.  229 514,97 zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

P10/082 składnica akt Przedszkola nr 10 w Poznaniu

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jolanta Rochowska
Data wytworzenia informacji: 2021-04-08
Opis zmian: dodano adres skrzynki epuap (Aktualizacja)
Opublikował(a): Jolanta Rochowska
Data i godzina publikacji: 2021-04-08 13:58