Przedszkole Nr 126 im. Rusa (P 126)

Kierownik/Dyrektor

Bożena Kroll
os. Piastowskie 26, 61-148 Poznań
Tel. 61 877-36-79, Fax 61 877-36-79
godziny urzędowania: 6.00 - 17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301613860
p126@poznan.interklasa.pl
www.p126.szkolnastrona.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /p126_poznan/skrytkaesp

Kompetencje i zadania

1. Cele przedszkola

*  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

*  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

*  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

*  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

*  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

*  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

*  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

*  wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

*  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

*  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Zadania przedszkola

*  zapewnienie    opieki,    wychowania   i   uczenia   się   w   atmosferze  akceptacji  i bezpieczeństwa;

*  zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu;

*  organizowanie  pracy  z  dziećmi  zgodnie    z    zasadami    higieny  pracy, nauki wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci;

*  dostosowanie  treści,  metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka;

*  udzielanie pomocy pedagogiczno - psychologicznej;

*  organizowanie   opieki  nad  dziećmi   niepełnosprawnymi   w  zakresie   dopuszczonym możliwościami techniczno - lokalowymi organizacyjnymi przedszkola;

*  podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

*  pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej  i materialnej;

*  informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka;

*  uzgadnianie   wspólnie   z  rodzicami   kierunków  i   zakresu   zadań  realizowanych przez przedszkole.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
  • Statut Przedszkola Nr 126 im. Rusa

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Bożena Kroll
Data wytworzenia informacji: 2022-05-06 00:00
Opis zmian: Dodanie osoby (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Bożena Kroll
Data i godzina publikacji: 2022-05-06 14:59