Przedszkole Nr 130 "Bajkowy Świat"

Kierownik/Dyrektor

Wioletta Ptak
os. Rzeczypospolitej 43, 61-395 Poznań
tel/fax 61-877-52-81
godziny urzędowania: 6.00-17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301632247
sekretariat@przedszkole130.com.pl
przedszkole130.com.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): P130Poznan

Kompetencje i zadania

1. Cele przedszkola:a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,b) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,f) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,g) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną: zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,h) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej,j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.2. Zadania przedszkola :1) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferzeakceptacji i bezpieczeństwa,2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytuw przedszkolu,3) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczeji opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,5) udzielanie pomocy pedagogiczno - psychologicznej,6) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno-lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,7) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,8) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,9) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,10) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez Przedszkole,11) możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 , poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.3. Kodeks Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t. j. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).4. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 i 527)

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

1. Rejestr faktur przelewowych.2. Rejestr wpływających zwolnień lekarskich.3. Księga wychowanków przedszkola.4. Ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych w Przedszkolu nr 130 w Poznaniu.5. Pocztowa książka nadawcza.6. Ewidencja przydziału odzieży ochronnej.7. Rejestr osób wykonujących w placówce karę ograniczenia wolności.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: W. Ptak
Data wytworzenia informacji: 2021-08-05
Opis zmian: Aktualizacja oświadczeń pod kątem RODO (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Wioletta Ptak
Data i godzina publikacji: 2021-08-05 12:57