Przedszkole Nr 155 "Polanie" (P155)

Kierownik/Dyrektor

Anna Ratajczak
os. Winiary 2, 60-665 Poznań
61 823-31-31
godziny urzędowania: od 6:00 do 17:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301614077
sekretariat@przedszkole155.pl
przedszkole155.pl/
Adres ESP (skrytki ePUAP): /P155Poznan/SkrytkaESP

Informacje o stanie zatrudnienia

Stan zatrudnienia na 31.12.2022r. - - nauczyciele 25,09 - - administracja i obsługa 18,50

Kompetencje i zadania

1. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

3. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572 ze zm.)

Budżet jednostki na bieżący rok

PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

Dochody - 310 000,00

Wydatki bieżące - 3 448 752,00

w tym :

Wydatki na remonty planowane - 55 344,00

Wydatki inwestycyjne - 0,00

Wartość posiadanego mienia

AKTYWA TRWAŁE

Grunty gr. 0 - 798 989,79 zł

Budynki gr.1 - 1 933 160,21 zł

Wyposażenie gr.4-8 - 127 163,65 zł

Pozostałe śr. trwałe - 432 740,00 zł

Wartości niemat. i prawne - 10 023,03 zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

P-155/082 Archiwum zakładowe

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Kotlarska
Data wytworzenia informacji: 2023-05-09 00:00
Opis zmian: Aktualizacja danych (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Alicja Kotlarska
Data i godzina publikacji: 2023-05-09 14:41