Przedszkole Nr 28 "Małych Astronomów"

Kierownik/Dyrektor

Barbara Lemańska
ul. Galileusza 7, 60-159 Poznań
61 862-51-42
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301624160
p28@poznan.interklasa.pl
www.przedszkole28.pl

Kompetencje i zadania

Cele przedszkola:

 1. Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.
 2. Sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 3. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.
 4. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.
 5. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.

Zadania przedszkola

 1. Zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacjii bezpieczeństwa. 
 2. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu;
 3. Organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci. 
 4. Dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka.
 5. Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 6. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami  techniczno - lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola.
 7. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 8. Pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 9. Informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka.
 10. Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674).
 3. Statut Przedszkola nr 28 im. Małych Astronomów w Poznaniu.
 4. Regulamin pracy Przedszkola nr 28 im. Małaych Astronomów w Poznaniu

Budżet jednostki na bieżący rok

Budżet na  01.01.2019 r.Rozdział 80104 - 1 436 227,00 Rozdział 80146 - 1 980,00 Rozdział 80149 - 4 712,00 Rozdział 80195 - 5 428,00

Wartość posiadanego mienia

Mienie brutto 2 344 292,00

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Barbara Lemańska
Data wytworzenia informacji: 2021-03-29
Opis zmian: nowe (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Barbara Lemańska
Data i godzina publikacji: 2021-03-29 15:25