Przedszkole Nr 3 "Promyczek"

Kierownik/Dyrektor

Lidia Lasota
ul. Dojazd 3, 60-632 Poznań
61 847-52-40
godziny urzędowania: Przedszkole czynne: 6.00 - 17.30
NIP do faktur: 2090001440
przedszkole-promyczek@wp.pl
www.promyczek-poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): UMPoznan-p3

Kompetencje i zadania

Cele: wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym; zapewnienie dzieciom opieki, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej".Zadania przedszkola wynikające z powyższych celów, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci są realizowane w ramach określonych obszarów edukacyjnych: poznawanie i rozumienie siebie i świata; nabywanie umiejętności poprzez działanie; odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie; budowanie systemu wartości. Do zadań przedszkola należy również:  prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka oraz współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej; umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Przedszkole organizuje naukę religii rzymsko-katolickiej na życzenie rodziców. Dzieciom nie uczęszczającym na katechezę zapewnia opiekę;  wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy; współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Statut Przedszkola nr 3 "Promyczek" w Poznaniu zatwierdzony 26.08.2021r.

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy na rok 2022 Budżet Dochody - opłata za pobyt dzieci w placówce 38 000 zł - opłata za wyżywienie 100 000 zł Wydatki bieżące - 1 459 923 zł Wydatki remontowe - 31 655 zł 

Wartość posiadanego mienia

Wartość brutto posiadanego mienia (w zł) na koniec 2021 roku Środki trwałe 1 979 279,63 w tym:grunty - 1 643 460 budynek - 286 025,64 maszyny i urządzenia - 28 294 wyposażenie - 16 000 Pozostałe środki trwałe w cenie jednostkowej powyżej 500,00 zł - 182 883,54 wartości niematerialne i prawne 15 426,20

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Sygnatura P-3-082 Archiwum przedszkola.Obowiązek upublicznienia rejestru danych osobowych prowadzony jest w Przedszkolu. Rejestr zbiorów danych osobowych Przedszkola.  Zgodnie z §3 ust. 4 oraz  §5 ust. 2  rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r.  (Dz. U. z 2015, poz. 719) w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, Administrator Danych Osobowych informuję, iż Przedszkole nr 3 prowadzi (w postaci papierowej) rejestr zbiorów danych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji Przedszkola udostępnia  zainteresowanym treść rejestru do przeglądania w siedzibie Przedszkola.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anita Hirt
Data wytworzenia informacji: 2022-05-10 00:00
Opis zmian: Oświadczenie majątkowe rok 2021 (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anita Hirt
Data i godzina publikacji: 2022-05-10 12:07