Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I (Przedszkole Nr 35)

Kierownik/Dyrektor

Barbara Mazurkiewicz
os. Bolesława Chrobrego 109, 60-681 Poznań
tel./faks 61 822-30-21
godziny urzędowania: przedszkole czynne 6.00 - 17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301620333
poznan.p35@wp.pl
www.przedszkole35.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): p35poznan

Kompetencje i zadania

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w jej rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności sprawuje opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków.

 • wspomaga indywidualny rozwój dzieci, sprawując opiekę nad nimi, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości, wykazując troskę o osiągnięcie przez nich "gotowości szkolnej",
 • współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
 • Akt założycielski z dnia 20.02.1980 r.
 • Statut Przedszkola Nr 35 im. Króla Maciusia I

Budżet jednostki na bieżący rok

PLAN FINANSOWY NA ROK 2021 - (stan na 01.01.2021 r.) - rozdział 80104, 80146, 80149, 80195

 • Dotacja podmiotowa JB- 2 457 983,00 zł

Wartość posiadanego mienia

AKTYWA TRWAŁE (wartość brutto) - stan na 01.01.2021 r.

 • Grunty gr. 0 - 1 229 228 zł zł
 • Budynki gr. 1 - 795 156 zł
 • Obiekty inżynierii lądowej gr. 2 - 135 490 zł
 • Wyposażenie gr. 8 - 54 370 zł
 • Pozostałe śr. trwałe - 258 182 zł
 • Wartości niemater. i prawne - 14 185 zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 • Rzeczowy wykaz akt opracowany na podstawie "Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych" stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1319).
 • Archiwum zakładowe P-35/082

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Beata Skrzypczak
Data wytworzenia informacji: 2021-03-25
Opis zmian: Zmiana kategorii (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2021-03-25 13:04