Przedszkole Nr 4 "Antoninkowe Skrzaty"

Kierownik/Dyrektor

Jolanta Raczyńska
ul. Św. Kingi 1a, 61-055 Poznań
tel: 61 87-09-223
godziny urzędowania: Codziennie do godz 12.00 oraz na telefoniczne umówienie się
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301613474
przedszkole4poznan@wp.pl
www.przedszkole4poznan.edu.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /301613474/SkrytkaESP

Informacje o stanie zatrudnienia

Liczba etatów - bezpośrednie : 10,21 - pośrednie: 9,50

Kompetencje i zadania

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
  a) wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
  b) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
  c) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
 2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w poniższym zakresie:
  a) umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez proces dydaktyczno-wychowawczy prowadzony w przedszkolu stosownie do wieku i możliwości dzieci i środowiska;
  b) na wniosek zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów przedszkole prowadzi dla dzieci religię;
  c) udziela dzieciom pomocy pedagogicznej i psychologicznej w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez nauczycieli, oraz współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. W ramach pomocy przedszkole może za dodatkową opłatą rodziców/prawnych opiekunów organizować zajęcia o charakterze terapeutycznym z udziałem specjalistów;
  d) na wniosek zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów przedszkole organizuje opłacane przez nich zajęcia dodatkowe. Warunki ich realizacji ustala dyrektor w porozumieniu z zainteresowanymi rodzicami.
 3. Przedszkole realizuje zadania opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne odpowiednio do wieku i potrzeb dzieci z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:
  a) prowadząc pracę z wychowankami zgodną z podstawą programową i przyjętymi przez Radę Pedagogiczną programami pracy wychowawczo-dydaktycznymi;
  b) dostosowując zadania do zainteresowań, uzdolnień i możliwości rozwojowych wychowanków w celu osiągnięcia przez dzieci gotowości do podjęcia nauki w szkole;
  c) ujednolicając oddziaływania wychowawcze poprzez rozmowy, współpracę z rodzicami, spotkania okolicznościowe, organizację imprez przedszkolnych oraz włączenie rodziców/prawnych opiekunów w przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 4. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze:
  a) sprawując opiekę nad dziećmi z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z ramowymi rozkładami dnia poszczególnych oddziałów;
  b) w trakcie zajęć na terenie, jak również poza nim, pełną odpowiedzialność za dziecko ponosi nauczyciel, któremu powierzono oddział;
  c) za zapewnienie dzieciom podczas pobytu na terenie przedszkola i poza nim bezpiecznych i higienicznych warunków odpowiadają nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola;
  d) współodpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ponoszą wszyscy pracownicy pracujący w przedszkolu; e) w celu zapewnienia pomocy materialnej dzieciom, których sytuacja rodzinna lub losowa takiej pomocy wymaga, przedszkole współpracuje z ośrodkami świadczącymi.

         

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

 1. Statut Przedszkola.
 2. Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w przedszkolu wraz z wew. uregulowaniami.
 3. Regulamin działalności Rady Rodziców.
 4. Regulamin Rady Pedagogicznej.

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy na rok 2024:

I. dochody:

- rozdział 801 04, paragraf 0660 -  60 000,00 zł

- rozdział 801 04, paragraf 0670 - 180 000,00 zł

II. wydatki:

- rozdział 801 04 - 1 971 368,00 zł

- rozdział 801 46 -       4 919,00 zł

- rozdział 801 95 -       2 835,00 zł

Wartość posiadanego mienia

 1. Budynek (wartość) - 1 859 585,00 zł
 2. Grunty - 244 776,00 zł
 3. Srodki trwałe - 479 300,00 zł.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestry prowadzone w Przedszkolu nr 4:

 1. Rejestr wychowanków przedszkola;
 2. Rejestr skarg i wniosków;
 3. Rejestr akt osobowych w archiwum przedszkola;
 4. Rejestr wpływających kart naboru.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jolanta Raczyńska
Data wytworzenia informacji: 2024-05-08 00:00
Opis zmian: Oświadczenie majątkowe za rok 2023 (Aktualizacja)
Opublikował(a): Jolanta Raczyńska
Data i godzina publikacji: 2024-05-08 10:13