Przedszkole Nr 40 "Poznańskie Koziołki"

Kierownik/Dyrektor

Małgorzata Sikora
ul. Cześnikowska 18a , 60-330 Poznań
61 867-22-85
godziny urzędowania: 6:00-17:00
p40@poznan.interklasa.pl
poznanskie-koziolki.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Cele przedszkola:

1. Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

2. Sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

3. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.

4. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

5. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej

Zadania przedszkola

1. Zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacjii bezpieczeństwa.

2. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu.

3. Organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci.

4. Dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka.

5. Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

6. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno - lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola.

7. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

8. Pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

9. Informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka.

10. Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe

Ustawa z 26.01.1982 K.N. z późniejszymi zmianami

Ustawa z 26.06.1974 K.P.

Konwencja Praw Dziecka Dz.U.nr 120 z 1991 roku

Statut Przedszkola nr 40 im. "Poznańskie Koziołki"

Wartość posiadanego mienia

Przedszkole jest jednotką organizacyjna Urzędu Miasta Poznania. Majątek przekazany w trwałym zarządzie.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Joanna Kasperczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-31 16:06 - Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm., art. 24h ust. 6 (Aktualizacja)