Przedszkole Nr 40 "Poznańskie Koziołki" (P40)

Kierownik/Dyrektor

Małgorzata Sikora
ul. Cześnikowska 18a , 60-330 Poznań
61 867-22-85
godziny urzędowania: 6:00-17:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301622987
p40@poznan.interklasa.pl
p40poznan.szkolnastrona.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /P_40/SkrytkaESP.

Kompetencje i zadania

Cele przedszkola:1. Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.2. Sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.3. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.4. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.5. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnejZadania przedszkola1. Zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacjii bezpieczeństwa.2. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu.3. Organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci.4. Dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka.5. Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.6. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno - lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola.7. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.8. Pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.9. Informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka.10. Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo OświatoweUstawa z 26.01.1982 K.N. z późniejszymi zmianamiUstawa z 26.06.1974 K.P.Konwencja Praw Dziecka Dz.U.nr 120 z 1991 rokuStatut Przedszkola nr 40 im. "Poznańskie Koziołki"

Wartość posiadanego mienia

Przedszkole jest jednotką organizacyjna Urzędu Miasta Poznania. Majątek przekazany w trwałym zarządzie.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Sikora
Data wytworzenia informacji: 2021-04-02
Opis zmian: Oświadczenie Majatkowe (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Sikora
Data i godzina publikacji: 2021-04-02 10:24