Przedszkole Nr 42 "Kwiaty Polskie" (Przedszkole Nr 42)

Kierownik/Dyrektor

Ilona Żurawska
ul. Prądzyńskiego 15 a, 61-527 Poznań
tel: 699 895 634
godziny urzędowania: 6.00-17.00
NIP do faktur: 2090001440
p42@poznan.interklasa.pl
www.p42poznan.edu.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /P42Poznan/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie
oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Przedszkole udziela dzieciom wszechstronnej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej poprzez:
- prowadzoną przez nauczycielki diagnozę dotyczącą rozwoju dzieci, oraz organizowaną pracę indywidualną i wyrównawczą w różnych porach dnia,
- współpracę z rodziną, pełnienie wobec rodziców (opiekunów) funkcji doradczej i wspomaganie w wychowaniu dzieci między innymi poprzez:
rozmowy indywidualne, dyżury nauczycielek w określonych dniach
i godzinach, współpracę z logopedą i nauczycielką gimnastyki korekcyjnej,
- współpracę z poradnią pedagogiczno-psychologiczną oraz innymi
instytucjami, które udzielają pomocy dziecku i rodzinie.
3. Placówka umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez organizowanie
różnorodnych form działalności oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych
w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
4. W przedszkolu w ramach zajęć organizowane są na życzenie rodziców
zajęcia religii rzymsko-katolickiej.
Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu. Prowadzi je nauczycielka-
katechetka zatrudniona na podstawie skierowania wydanego przez
Kurię Arcybiskupią w Poznaniu.
Dzieciom, których rodzice (opiekunowie) nie wyrażą życzenia uczestnictwa w zajęciach religii, zapewnia się opiekę na terenie przedszkola.
5. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania
indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do podjęcia nauki w szkole
poprzez:
- organizowanie odpowiednich warunków do zabawy, działania,
i eksperymentowania przez różnicowanie zadań,
- organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających
nawiązywaniu kontaktów społecznych,
- stymulowanie rozwoju wychowanka,
- kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych
ludzi i otaczającego świata,
- realizowanie dążeń dzieci do wyrażania siebie w twórczości
plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,
- wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w oparciu o jego
wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe,
- zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
- pomoc w osiąganiu standardów dojrzałości szkolnej,
- wyrównywanie poziomu rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego,
- pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DzU nr 95 poz. 425 z 1991r.) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy,Orzeczenie o organizacji przedszkola z dnia 3 września 1985r.,Statut Przedszkola Nr 42 "Kwiaty Polskie" w Poznaniu

Budżet jednostki na bieżący rok

Budżet przedszkola na rok 2006 wynosi 809.185 zł.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ilona Żurawska
Data wytworzenia informacji: 2021-04-07
Opis zmian: zmiana tytułu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Ilona Żurawska
Data i godzina publikacji: 2021-04-07 11:51