Przedszkole Nr 46

Kierownik/Dyrektor

Hanna Pawlak
ul. Księżycowa 10 60-281 Poznań
61 679 16 38
godziny urzędowania: 6.30-17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
poczta@przedszkole46.poznan.pl
www.przedszkole46.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /p46_poznan/domyslna

Koordynator dostępności

Hanna Pawlak 61 679 16 38

Kompetencje i zadania

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe  oraz ustawy systemie oświaty;
 2. Cele przedszkola:

1)      zorganizowane wsparcie wielostronnego, całościowego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania-uczenia się, które umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze wartości jakimi są  prawda, dobro i piękno. 2)    tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej,3)    wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.                                                                    

 1. Zadania przedszkole; Przedszkole:

1)    zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;2)    przedszkole wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, metody i organizację pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb, możliwości rozwojowych i zainteresowań dziecka, w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym,  przyrodniczym i technicznym3)    realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie  podstawy programowej (w oparciu o program wychowania przedszkolnego), której głównym celem jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 4)    przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny;5)    przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;6)    zapewnia opiekę i kształcenie specjalne  dla dzieci niepełnosprawnych.7)    umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;8)    konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;9)    przedszkole upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
 4. Statut Przedszkola nr 46
 5. Regulamin pracy Przedszkola nr 46

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 1. Rejestr dzieci spełniających obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne.
 2. Rejestr pracowników
 3. Rejestr zwolnień lekarskich
 4. Rejestr wypadków
 5. Rejestr umów z rodzicami
 6. Rejestr zarządzeń dyrektora
 7. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
Data wytworzenia informacji: 2023-01-23 00:00
Opis zmian: dodano nr telefonu koordynatora dostępności (Aktualizacja)
Opublikował(a): Hanna Pawlak
Data i godzina publikacji: 2023-01-23 11:58