Przedszkole Nr 46

Kierownik/Dyrektor

Hanna Pawlak
ul. Księżycowa 10 60-281 Poznań
61 679 16 38
godziny urzędowania: 6.30-17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
poczta@przedszkole46.poznan.pl
www.przedszkole46.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /p46_poznan/domyslna

Koordynator dostępności

Hanna Pawlak 61 679 16 38

Kompetencje i zadania

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe  oraz ustawy systemie oświaty;
 2. Cele przedszkola:

1)      zorganizowane wsparcie wielostronnego, całościowego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania-uczenia się, które umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze wartości jakimi są  prawda, dobro i piękno. 2)    tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej,3)    wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.                                                                    

 1. Zadania przedszkole; Przedszkole:

1)    zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;2)    przedszkole wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, metody i organizację pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb, możliwości rozwojowych i zainteresowań dziecka, w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym,  przyrodniczym i technicznym3)    realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie  podstawy programowej (w oparciu o program wychowania przedszkolnego), której głównym celem jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 4)    przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny;5)    przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;6)    zapewnia opiekę i kształcenie specjalne  dla dzieci niepełnosprawnych.7)    umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;8)    konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;9)    przedszkole upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
 4. Statut Przedszkola nr 46
 5. Regulamin pracy Przedszkola nr 46

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 1. Akta osobowe
 2. Archiwum zakładowe - składnica akt
 3. Ewidencja czasu pracy
 4. Ewidencja dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
 5. Ewidencja środków trwałych
 6. Rejestr uchwał rady pedagogicznej
 7. Rejestr umów
 8. Rejestr wyjść grupowych dzieci
 9. Rejestr wypadków dzieci
 10. Rejestr wypadków przy pracy
 11. Rejestr zarządzeń dyrektora

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
Data wytworzenia informacji: 2024-03-14 00:00
Opis zmian: usunięcie oświadczenia majątkowego z 2017r. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Hanna Pawlak
Data i godzina publikacji: 2024-03-14 10:40