Przedszkole Nr 67 im. Marii Konopnickiej (P-67)

Kierownik/Dyrektor

Marzena Smoczyk
ul. SŁOWICZA 15, 60-121 Poznań
61 866-39-54
godziny urzędowania: 6,00 - 17,00
p67@poznan.interklasa.pl
www.p67.twojeprzedszkole.pl

Kompetencje i zadania

Kompetencje i zadania

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczegól­ności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

c) prawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

d) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

2.Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

I. Poznawanie i rozumienie świata i siebie.

II. Nabywanie umiejętności poprzez działanie.

III.Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej

IV.Budowanie systemu wartości.

3.Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

b) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów,

c) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

d) rozwijanie wrażliwości moralnej,

e) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym dziecku otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

f) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

g) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

h) zapewnienie warunków do harmonijnego, bezpiecznego rozwoju fizycznego i zachowań prozdrowotnych.

4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

3. Uchwały w sprawie zasad ustalania odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań

4. Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z dnia 26 lutego 2002r.

5. Konwencji Praw Dziecka

6. Aktu założycielskiego.

7. Statutu przedszkola.

Budżet jednostki na bieżący rok

Budżet jednostki na bieżący rok

Dotacje podmiotowe z budżetu   2 187 763

Dochody własne placówki   80 000

Środki z Rad Osiedli    23 000

Wartość posiadanego mienia

Wartość posiadanego mienia

Grunty         1 000 960

Budynki i lokale   100 271

Obiekty inżynierii wodnej i lądowej   27 316

Maszyny i urządzenia techniczne    60 000

Ruchomości i wyposażenie    148 335

Pozostałe środki trwałe   342 798

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestr skarg i wniosków P67/0560

Rejestr akt osobowych i archiwum p-la P67/1022

Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych P67/152

Rejestr n-li kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych P67/183

Rejestry podatkowe P67/3101

Rejestr dzienników lekcyjnych P67/4347

SIO

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Aleksandra Mainitz
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-29 13:05 - WPROWADZENIE STATUTU (Aktualizacja)