Oferta: specjalista d/s płac

Data publikacji: 2022-04-21
Nr ref.: P67-122.7.2022
Jednostka: Przedszkole Nr 67 im. Marii Konopnickiej
Stanowisko: specjalista d/s płac
Informacje dodatkowe: SPECJALISTA D/S PŁAC - 1/4 ETATU - OD DNIA 02.05.2022r.

Zakres podstawowych czynności

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przestrzeganie ustalonych w zakładzie pracy norm czasu pracy i porządku prawnego,
2) rzetelne i efektywne:
a) wykonywanie pracy,
b) wykorzystanie czasu pracy,
3) dbałość o zachowanie porządku i estetyki na stanowisku pracy i na terenie placówki,
4) wykonywanie pracy na zajmowanym stanowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz instrukcjami technicznymi,
5) zadania:
- prowadzenie obsługi księgowo-płacowej związanej z obliczaniem i sporządzaniem list płac dla    pracowników Placówki  Przedszkola nr 67 w Poznaniu,
- prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń pracowników,
- wyliczanie i sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS, IWA oraz ich przesyłanie do ZUS za pomocą  programu Płatnik;
- sporządzanie i wysyłanie zaświadczeń i druków (do ZUS, US i innych instytucji) niezbędnych do ustalenia praw do  zasiłków, świadczeń i innych należności dla pracowników oraz byłych pracowników P 67,
- obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rozliczenia z US,
- sporządzanie i ewidencja deklaracji podatkowych do US (PIT 4R),
- sporządzanie i ewidencja rocznych rozliczeń podatkowych dla pracowników i emerytów (PIT) i sporządzenie  zestawienia wysyłanych deklaracji do US,
- współpraca ze spec. ds. kadr (sprawy kadrowe, umowy o pracę i inne),
- współpraca z gł. księgowym (sprawy finansowe, zestawienia zbiorcze, terminowość rozliczeń, wypłat, analiza wynagrodzeń, korekty oraz zmiany w planach dot. wynagrodzeń),
- sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej,
- przekazywanie dokumentów do składnicy akt zgodnie z procedurą obowiązującą w placówce,
- kompletowanie dokumentów dotyczących płac, zasiłków chorobowych, stawek zaszeregowań, załączników do list płac, zwolnień lekarskich, oświadczeń podatkowych,
- przygotowanie listy płac i wszystkich potrąceń z list płac na podstawie wykazów wystawianych przez upoważnione do tego podmioty,
- ewidencja pożyczek mieszkaniowych,
- naliczanie i ewidencja wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych,
- zgłoszenia i wyrejestrowanie do ZUS,
- ewidencja i wydanie pracownikom Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej- ewidencja i sporządzanie do ZUS-u informacji o zarobkach emerytów - do końca lutego każdego roku,
- sporządzanie zbiorówek z list płac do każdej wypłaty oraz zbiorczych zestawień na koniec każdego miesiąca,
- uzgadnianie dokonanych przelewów na konta pracownicze i przelewów z potrąceń ze zbiorówkami,
- ewidencja naliczeń płac na podstawie zbiorówek,
- naliczanie i ocena zgodności z prawem oraz  formalno - rachunkowym,
- wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników szkoły,
- we współpracy ze spec. kadr ewidencja do ZUS-u druki Rp-7 (zaświadczenia o wynagrodzeniu do ustalenia kapitału  początkowego oraz do emerytury) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przechowywanie dowodów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- sporządzanie sprawozdań z wykonania funduszu płac (meldunek) i wszystkich innych sprawozdań związanych z  funduszem płac i zatrudnieniem,
- przygotowanie danych związanych ze swoim zakresem obowiązków i czynności, do systemu PABS, PFRON,
- wprowadzanie danych z zakresu płac w celu uzupełniania SIO zgodnie z obowiązującymi terminami (współpraca z spec.  ds. kadr, gł. księgową),
- we współpracy ze spec. ds. kadr sporządzanie sprawozdań: Z-03 i Z-06 o stanie zatrudnienia w danym roku, Z-05 oraz  innych zleconych przez Urząd Statystyczny, (GUS, SIO itp.),
- przestrzeganie wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkoły i wykonywanie innych nie określonych wyżej czynności  zleconych przez dyrektora i przełożonych.

Wymagania obowiązkowe

Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21XI 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2016 r., poz. 902, ze zm.))
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
3)niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie średnie i min. 5 lat stażu pracy lub wykształcenie wyższe i min. 4 lata stażu pracy

Wymagania dodatkowe

Wymagania dodatkowe:1)co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe związane z pracą w dziale płac w jednostce oświatowej,2)znajomość obsługi komputera w szczególności programu WOLTERS KLUWER - PROGMAN PŁACE, KADRY, ZLECONE i PRZELEWY.3)znajomość programów "PŁATNIK", SIO, ePFRON, GUS, PABS.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:1) list motywacyjny;
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
4) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i  wykształcenie zawodowe;
5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6) oświadczenie kandydata: o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku, o posiadaniu pełnej  zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności.Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia:
29.04.2022r. godz. 15:00
na adres:
PRZEDSZKOLE  NR 67, 60-121 POZNAŃ, UL. SŁOWICZA 15
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko specjalista ds. płac w P67" lub na nasz e-mail : p67@poznan.interklasa.pl
Aplikacje, które wpłyną do Placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi  kandydatami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 8 66  39 54

Inne informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia:
29.04.2022r. godz. 15:00
na adres:PRZEDSZKOLE  NR 67,60-121 POZNAŃ,UL. SŁOWICZA 15
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko specjalista ds. płac w P67" lub na nasz e-mail : p67@poznan.interklasa.pl
Aplikacje, które wpłyną do Placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi  kandydatami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 8 66  39 54

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Przedszkole Nr 67 im. Marii Konopnickiej, ul. SŁOWICZA 15, 60-121 Poznań w terminie do 2022-04-29.

Przedszkole Nr 67 im. Marii Konopnickiej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: MAINITZ ALEKSANDRA
Data wytworzenia informacji: 2022-04-21 00:00
Opis zmian: NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DS PŁAC (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Aleksandra Mainitz
Data i godzina publikacji: 2022-04-21 11:43