Przedszkole Nr 8

Kierownik/Dyrektor

Ewa Knychała
ul. Bosa 16, 60-125 Poznań
61 866-16-84
godziny urzędowania: 06.30-17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301631354
ple8@o2.pl
www.ple8.pl

Kompetencje i zadania

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w zakresie:

  1. wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  2. sprawowania opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
  3. umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  4. współdziałania z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 i 527 z późn.zmianami).

Budżet jednostki na bieżący rok

Stan na dzień 28.02.2019

Plan finansowy:  rozdz.80104        rozdz.80195        rozdz.80146

                       1.104.732,00           4.930,00            3.320,00

Wartość posiadanego mienia

Wartość środków trwałych - stan na 01.01.2019

1.549.982,00

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Archiwum Zakładowe Przedszkola nr 8 w Poznaniu ul. Bosa 16

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ewa Knychała
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-18 11:04 - statut (Aktualizacja)