Przedszkole Nr 9 im. Zbyszka i Jagienki (Pr9)

Kierownik/Dyrektor

Małgorzata Głowacka
os. Jagiellońskie 9, 61-226 Poznań
61 877-05-58 fax 61 877-05-58
godziny urzędowania: 6.30 - 17.30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
p9@poznan.interklasa.pl
www.pr9.pl

Kompetencje i zadania

Kompetencje i zadania

  1. Cele przedszkola
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji
 • Doprowadzenie dziecka do osiągnięcia wysokiego stopnia rozwoju psychiczno-fizycznego i społecznego oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki doprowadzenie jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole.
 • Ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowanymi wzorami i norami postępowania a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie,
 • Wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.
  1. Zadania przedszkola
 • Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku dziecka i osiągniętego stopnia rozwoju, Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu bezpiecznych przedszkolu,.
 • Organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwoju dzieci,
 • Dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacji zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami, możliwościami
 • Udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej,
 • Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno -lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,
 • Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • Pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji Życiowej i materialnej.
  1. Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa o Systemie Oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 ze zmianamiBudżet jednostki na bieżący rok

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 • wartość posiadanego mienia - 135 548, 86
 • wartość budynku - 89 812, 19
 • środki trwałe - 28 961, 12

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Głowacka
Data wytworzenia informacji: 2021-09-29
Opis zmian: ogłoszenie o naborze (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Głowacka
Data i godzina publikacji: 2021-09-29 10:54