Przedszkole Nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej

Kierownik/Dyrektor

Iwona Kruszona
ul. Skibowa 13, 61-312 Poznań
61 879-84-36 fax. 61 879 84 36
godziny urzędowania: 6.00-17.00
przedszkole93@op.pl
p93.przedszkole.net.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): PRZEDSZKOLE93POZNAN/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

Cele przedszkola:wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacjibudowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobra, a co złe, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnychbudowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną: zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.Zadania przedszkola: Zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,        dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka, udzielanie pomocy pedagogiczno - psychologicznej, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.

Budżet jednostki na bieżący rok

Razem wydatki 1 279 681    w tym z dotacji 909 470, dotacje celowe 3 000, dochody z najmu 3 150, Wpływy z usług 367 206, Pozostałe odsetki 5

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Iwona Kruszona
Data wytworzenia informacji: 2021-03-08
Opis zmian: obowiazek przekazania danych o zapewnieniu dostępności art.11 ust.1 z dnia 19 lipca 2019r (Aktualizacja)
Opublikował(a): Iwona Kruszona
Data i godzina publikacji: 2021-03-08 12:08