Przedszkole Nr 98 "Słoneczko"

Kierownik/Dyrektor

Monika Łaszkiewicz
ul. Pułaskiego 16, 60-607 Poznań
61 852-94-15
godziny urzędowania: 6.00-17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
p98@poznan.interklasa.pl
www.przedszkole98.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /pr98_poznan/domyslna

Kompetencje i zadania

-Zapewnienie dzieciom opieki,nauki i wychowania-Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem-Poszukiwanie form i metod pobudzajacych aktywność dzieci-Pomaganie dzieciom w budowaniu systemu wartości, w nabywaniu umiejętności i rozumieniu siebie i świata-Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci-Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie dzieciom osiągnięcia gotowości szkolnej

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116)

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116)

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116)

Konwencja o prawach dziecka (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526)

Statut Przedszkola nr 98 "Słoneczko" w Poznaniu 10.12.2021r.

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan Finansowy na 2022r.: dochody wpływy z usług 144.800,00 wydatki bieżące 1.441.850,00

Wartość posiadanego mienia

Budynek 1.199.791,502.

Boisko 21.920,603.

Ogrodzenie 14.609,604.

Grunty 349.965,005.

Pozostałe środki trwałe 116.875,016.

Wartości niematerialne i prawne 6.170,06

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Automatyczne usunięcie oświadczenia majątkowowego (upłynął ustawowy termin publikacji). (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): retencja danych
Data i godzina publikacji: 2024-04-19 00:00