Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2016-12-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp.k.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego i podejmowanie interwencji

wartość: 1328,40 PLN
2016-01-29 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu:

Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej (podana wartość to kwota przewidziana w planie finansowym na 2019 rok)

wartość: 22000,00 PLN
2015-12-09 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp.k.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego i podejmowanie interwencji

wartość: 1180,80 PLN
2004-06-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Veolia Energia PoznaN S.A,:

Dostawa energii cieplnej (podana wartość to kwota przewidziana w planie finansowym na 2019 rok)

wartość: 347000,00 PLN