Sesja Rady Osiedla numer: Sesja Nr XXIX, 2022-09-26 17:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 21.04.2024

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Szamotulskiej 67

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad.
2. Wysłuchanie mieszkańców osiedla i ewentualnych gości zaproszonych na sesję.
3. Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr XIII/63/VI/2020.
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2023 r.
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2023 r.
6. Projekt uchwały sprawie przyjęcia regulaminu Rady Osiedla.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu stałej organizacji ruchu na obszarze ograniczonym ulicami Szpitalną, Bukowską, Polską oraz Nowina.
8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania i Prezydenta Miasta Poznania o ujęcie w budżecie Miasta zadania dotyczącego wdrożenia strefowego projektu zmiany organizacji ruchu na terenie Osiedla Ogrody.
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.
10. Omówienie spotkania z wiceprezydentem oraz jednostkami miejskimi w sprawie pawilonów handlowych na terenie osiedla.
11. Omówienie tematu sprzątania terenów zielonych na terenie osiedla.
12. Omówienie spotkania z komisja grantową oraz dalszych starań o rewitalizację terenu wnętrza pętli tramwajowej.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla

(-) Jan Schneider

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli

Prezydent Miasta Poznania jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010, w sprawie uchwalenia statutów osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest sporządzanie protokołów z sesji Rad Osiedli. Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jan Schneider
Data wytworzenia informacji: 2022-09-19 00:00
Opis zmian: Informacja o zwołaniu Sesji RO Ogrody (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agata Maliszewska
Data i godzina publikacji: 2022-09-20 08:28