Skargi, wnioski i petycje

Skargi i wnioski

Skargę lub wniosek można złożyć:

  • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miasta Poznania,  pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  • pocztą elektroniczną przesyłając na adres prezydent@um.poznan.pl,
  • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)
  • osobiście, ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Poznania,
  • osobiście, ustnie do protokołu z wykorzystaniem elektronicznej platformy do wideokonferencji (od 1 października 2021 roku) - informacja poniżej.

Skargę lub wniosek do protokołu przyjmą pracownicy Oddziału Skarg, Wniosków i Petycji (pl. Kolegiacki 17, pok. 22) bądź wyznaczeni przez dyrektora pracownicy wydziałów/ biur, w godzinach urzędowania: w poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek do piątku: 7:30-15:30

Uwaga!

  1. skargi i wnioski nie są przyjmowane telefonicznie
  2. skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy wnoszącego oraz jego adresu (tj. nazwy miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego) nie będą rozpatrywane (skargi anonimowe).

W celu wniesienia skargi lub wniosku ustnie do protokołu za pośrednictwem elektronicznej platformy do wideokonferencji, należy wysłać zgłoszenie na adres or@um.poznan.pl, w którym należy podać: imię, nazwisko, adres oraz adres mailowy, nr telefonu. Do zgłoszenia można dołączyć zwięzły opis przedmiotu skargi lub wniosku oraz aktualne w sprawie stanowisko dyrektora właściwego wydziału Urzędu Miasta Poznania lub kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej.

Pracownik Oddziału Skarg, Wniosków i Petycji przesyła na wskazany adres mailowy link do elektronicznej platformy do wideokonferencji ze wskazaniem daty i godziny, w której odbędzie się wideo spotkanie. Spotkania odbywają się w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania. Jeżeli sprawa zostanie zakwalifikowana jako skarga lub wniosek, pracownik, za zgodną osoby zgłaszającej, sporządzi protokół do którego zostanie dołączona przekazana mailowo dokumentacja. Odpowiedź zostanie udzielona zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Procedura składania skarg i wniosków

Załatwianie skarg i wniosków:

Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do Prezydenta Miasta Poznania lub Urzędu Miasta Poznania załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.

Jeżeli Prezydent Miasta Poznania nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego albo wskazuje właściwy organ.

Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

W razie niezałatwienia sprawy w terminie, informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania przepisanego terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego.

Opłaty:

Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej

Petycje

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję można złożyć pisemnie:

  • pocztą przesyłając na adres Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  • pocztą elektroniczną przesyłając na adres prezydent@um.poznan.pl,
  • w formie dokumentu elektronicznego przesyłając na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)

Nie można złożyć petycji ustnie do protokołu oraz telefonicznie.

Procedura składania petycji do Prezydenta Miasta Poznania

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Niegolewski
Data wytworzenia informacji: 2023-12-18 00:00
Opis zmian: dodano inf. o dyżurach ZPMP (Aktualizacja)
Opublikował(a): Krzysztof Niegolewski
Data i godzina publikacji: 2023-12-18 13:35