Skargi, wnioski i petycje

Skargi i wnioski

Skargę lub wniosek można złożyć:

  • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miasta Poznania,  pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań lub faksem przesyłając na numer 61 8785341
  • pocztą elektroniczną przesyłając na adres prezydent@um.poznan.pl,
  • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)
  • osobiście, ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Poznania.

Skargę lub wniosek do protokołu przyjmą pracownicy Oddziału Skarg, Wniosków i Petycji (pl. Kolegiacki 17, pok. 22, 23) bądź wyznaczeni przez dyrektora pracownicy wydziałów/ biur, w godzinach urzędowania: w poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek do piątku: 7:30-15:30

Uwaga!

  1. skargi i wnioski nie są przyjmowane telefonicznie
  2. skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy wnoszącego oraz jego adresu (tj. nazwy miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego) nie będą rozpatrywane (skargi anonimowe).

Procedura składania skarg i wniosków

Petycje

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję można złożyć pisemnie:

  • pocztą przesyłając na adres Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  • faksem przesyłając na numer 61 8785341
  • pocztą elektroniczną przesyłając na adres prezydent@um.poznan.pl,
  • w formie dokumentu elektronicznego przesyłając na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)

Nie można złożyć petycji ustnie do protokołu oraz telefonicznie.

Procedura składania petycji do Prezydenta Miasta Poznania

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Chmielecka
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-21 12:27 - dodano (Aktualizacja)