2023

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2023 r. sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 120) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 342).

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Poznania
Data wytworzenia informacji: 2024-04-25 00:00
Opis zmian: zamieszczenie informacji z badania łącznego sprawozdania finansowego za 2023 (Aktualizacja)
Opublikował(a): Maria Wieczorek
Data i godzina publikacji: 2024-04-25 12:46