2021

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r. sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 342).

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Patrycja Stachowska
Data wytworzenia informacji: 2022-05-09 00:00
Opis zmian: Zamieszczenie - Miasto Poznań - Wprowadzenie 2021 (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Wioletta Hryniewicz
Data i godzina publikacji: 2022-05-09 14:52