Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wymagane dokumenty

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej i lokale usługowe w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, których nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1 MW.

Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków należy zgłosić każde źródło ciepła, czyli:

 • miejską sieć ciepłowniczą / ciepło systemowe / lokalną sieć ciepłownicza,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem,
 • kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa,
 • kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy, przepływowy/ kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompę ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Deklarację możesz pobrać na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne

Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

Miejsce złożenia dokumentów

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • drogą elektroniczną: na stronie https://ceeb.gov.pl/
 • w formie papierowej: wypełniony i podpisany formularz można wysłać na adres:

  Wydział Gospodarki Komunalnej UMP,

  ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań,

 • osobiście: pamiętając aby  wcześniej umówić wizytę:

- przez stronę internetową www.poznan.pl, poprzez zakładkę: "Umów wizytę w UMP",

- dzwoniąc do POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44.

Opłaty

Wpis do rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Jeśli źródło ciepła i spalania paliw zostało uruchomione:

 • przed 1 lipca 2021 r. - termin złożenia deklaracji upłynął 30 czerwca 2022 r. - w takim przypadku deklarację należy złożyć niezwłocznie,
 • po 1 lipca 2021 r. - deklarację złóż w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.),
 • ustawa z dnia 28 października 2020 o zmianie ustawy wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127).

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, 

3. Pani/Pana dane zawarte w Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw złożonej w postaci pisemnej (dalej: Deklaracja), będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z dnia 21 listopada 2008 r., w celu umożliwienia złożenia Deklaracji, stosownie do art. 27g ust. 1 ww. ustawy.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 • żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy i jest niezbędne do prawidłowego złożenia Deklaracji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisach prawa.

7. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć:

 • Wydział Gospodarki Komunalnej, któremu Administrator powierzył zadania w zakresie obsługi deklaracji, 
 • minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, któremu dane przekazywane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada
  2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra

oraz mogą być:

 • podmioty, którym Administrator powierza / powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych,
 • organy publiczne i inne podmioty uprawnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przemysław Kujawa
Data wytworzenia informacji: 2022-09-16 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Przemysław Kujawa
Data i godzina publikacji: 2022-09-16 13:33