Wydział Gospodarki Komunalnej (GKo)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Katarzyna Kruszka-Pytlik
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
pok. 213, sekretariat (II piętro), tel. 61 878 5541, 878 5864
gk@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Wydział Gospodarki Komunalnej  - prowadzi sprawy dotyczące infrastruktury Miasta w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, kształtowania polityki energetycznej Miasta, monitorowania realizacji zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, grupowego zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz aktualizacji założeń do planów w zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, gospodarowania ściekami komunalnymi, kontroli nieruchomości w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi i przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych, utrzymania czystości i porządku, utrzymania urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, innych usług komunalnych oraz inwestycji lokalnych realizowanych przy współudziale mieszkańców, a także koordynowanie prac zespołów problemowych związanych z przygotowaniem pól inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe.   Do Wydziału należy także opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem: zaopatrzenia w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz cmentarnictwa w Mieście. W zakresie zagospodarowania odpadów Wydział nadzoruje realizację  umowy w sprawie zaprojektowania, budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (ITPOK) w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2013 r., współpracuje z podmiotami dostarczającymi odpady do ITPOK, nadzoruje trwałość Projektu "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" i współpracuje z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. oraz pełni rolę organizatora w rozumieniu uumowy zawartej przez Miasto Poznań z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w dniu 20 maja 2014 r. Do Wydziału należy także prowadzenie spraw dotyczących współdziałania z osiedlami w realizacji zadań im powierzonych oraz współpraca w ramach porozumień międzygminnych i związków komunalnych w tym w szczególności ze Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", których Miasto Poznań jest członkiem. Wydział współrealizuje działania w ramach Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

1. ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków - GKo-I.7003; 2. ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - GKo-I.6233; 3. ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - GKo-I.7021; 3. ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - GKo-IX.7031.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Bartosz Paprzycki
Data wytworzenia informacji: 2021-07-22
Opis zmian: Dodanie informacji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Bartosz Paprzycki
Data i godzina publikacji: 2021-07-22 11:59