Wydział Gospodarki Komunalnej (GKo)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Katarzyna Kruszka-Pytlik
ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań
pok. 300, sekretariat (III piętro), tel. 61 878 5541, 888 4550
gk@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

Kompetencje i zadania

Do Wydziału należy prowadzenie spraw dotyczących infrastruktury Miasta w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także infrastruktury telekomunikacyjnej, monitorowania realizacji zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej Miasta, grupowego zakupu energii elektrycznej, paliwa gazowego i optymalizacji dostaw ciepła oraz aktualizacji założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, gospodarowania nieczystościami ciekłymi, utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania, wybranej problematyki zwierząt domowych, bezdomnych i wolnożyjących, zagospodarowania odpadów komunalnych, innych usług komunalnych oraz inwestycji lokalnych realizowanych przy współudziale mieszkańców. Ponadto Wydział zajmuje się wprowadzaniem do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) danych o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw na podstawie pisemnych deklaracji właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, o których mowa w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wydział nadzoruje jednostki z zakresu gospodarki komunalnej, tj. Palmiarnię Poznańską i Usługi Komunalne (prowadzące Schronisko dla bezdomnych zwierząt, cmentarze komunalne, tj. Junikowo i Miłostowo oraz szalety miejskie). Do Wydziału należy także opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem: zaopatrzenia w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, cmentarnictwa w Mieście oraz gospodarki odpadami. W zakresie zagospodarowania odpadów Wydział nadzoruje realizację umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w sprawie zaprojektowania, budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych (ITPOK) w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2013 r., współpracuje z podmiotami dostarczającymi odpady do ITPOK i nadzoruje trwałość Projektu "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania".
Do Wydziału należy także prowadzenie spraw związanych z prawidłowym wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Poznania poprzez między innymi: obsługę i nadzór nad zawartymi umowami na odbiór odpadów komunalnych, prowadzeniem rejestru działalności regulowanej (RDR), prowadzeniem działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym selektywnej zbiórki odpadów, przyjmowaniem deklaracji za gospodarowanie odpadów komunalnych. Ponadto do Wydziału należy także prowadzenie spraw dotyczących współdziałania z osiedlami w realizacji zadań im powierzonych oraz współpraca w ramach porozumień międzygminnych i związków komunalnych których Miasto Poznań jest członkiem. W zakresie kompetencji Wydziału leży też współpraca ze spółkami prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania, takich jak: Aquanet S.A., Veolia Energia Poznań S.A., Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. Wydział współrealizuje działania w ramach Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

  • ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków - GKo-I.7003;
  • ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - GKo-I.6233;
  • ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - GKo-I.7021;
  • ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - GKo-IX.7031;
  • rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - GKo-II.6233;
  • ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - GKo-II.6232

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Jauksz-Zalewska
Data wytworzenia informacji: 2024-03-31 00:00
Opis zmian: Aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Katarzyna Rogalińska
Data i godzina publikacji: 2024-04-11 10:49