Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Gospodarki Komunalnej


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem aktualizacji "Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025"

Każdy mieszkaniec Poznania i Wielkopolski od 29 kwietnia do 20 maja może przedstawiać swoje uwagi do przygotowywanych dokumentów, czyli:a)      projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnymb)      oraz prognozy oddziaływania na środowisko.Składanie wniosków i uwag może się odbywać trzema kanałami:

 • mieszkańcy mogą wypełnić formularz stanowiący załącznik do ogłoszenia, o którym mowa, i przesłać go na adres: Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
 • formularz z uwagami można przesłać drogą elektroniczną na adres: wpgo@umww.pl,
 • uwagi i wnioski można będzie przekazać ustnie podczas zaplanowanego na 9 maja spotkania. Odbędzie się ono w godzinach 11:00-13:00 i będzie miało formułę hybrydową. Stacjonarna część posiedzenia zostanie przeprowadzona w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34. Ponadto istnieje możliwość włączenia się do spotkania zdalnie przez link:

https://zoom.us/j/97546108574?pwd=MjFtRzJjckt4OEt3amNMWTV6a3U5dz09.Deklarację udziału w spotkaniu należy przesłać w terminie do 8 maja, do godziny 12:00 na adres mailowy wpgo@umww.pl, wskazując imię, nazwisko oraz nazwę reprezentowanej jednostki.Projekt aktualizacji planu gospodarki, formularz i więcej informacji znajdziesz tu:Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (umww.pl)

od 2024-05-06 do 2024-05-31

Informacja o osiągniętych przez Miasto Poznań poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz przekazywanych do składowania w 2023 roku

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na gminy Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399) informujemy, że w roku 2023 Miasto Poznań osiągnęło poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania", oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości:

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,01 %,
 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych - 38,12%,
 • Osiągnięty poziom składowania - 0,23 %.

W roku 2023 wymagane prawem poziomy zostały osiągnięte.

od 2024-03-31 do 2045-05-31

Informacja o osiągniętych przez Miasto Poznań poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz przekazywanych do składowania w 2022 roku

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na gminy Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) informujemy, że w roku 2022 Miasto Poznań osiągnęło poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania", oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości:

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0 %,
 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych - 38,03%,
 • Osiągnięty poziom składowania - 1,06 %.

W roku 2022 wymagane prawem poziomy zostały osiągnięte.

od 2024-01-31 do 2034-12-31

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Aquanet S.A.

Działając w trybie art. 24e ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez
Aquanet S.A. 

Taryfa wejdzie w życie z dniem 19 grudnia 2023 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat. Składa się ona z następujących elementów:

 1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków,
 2. opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 3. opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (szczegóły dotyczące stawek opłat będą zamieszczone na stronie www.aquanet.pl od 19.12.2023).

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet S.A. obowiązująca od dnia 19 grudnia 2023
do 18 grudnia 2024 roku:

Wysokość cen za dostarczoną wodę w 1 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1.

Gospodarstwa domowe

zł/m3

5,39

5,82

2.

Pozostali odbiorcy

zł/m3

5,43

5,86

3.

Woda na cele przeciwpożarowe

zł/m3

5,43

5,86

Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 1 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1.

Gospodarstwa domowe

zł/m3

8,34

9,01

2.

Pozostali odbiorcy

zł/m3

8,34

9,01

Wszystkie informacje nt. Taryfy cen i stawek opłat Aquanet S.A. obowiązującej od dnia 19 grudnia 2023 do 18 grudnia 2026 roku znajdują się w załączniku.

od 2023-12-19 do 2026-12-18

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych - oświadczenia o możliwości wyłączenia z miejskiego systemu gospodarowania odpadami

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), dalej jako ucpg, Miasto Poznań informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie miasta Poznania od 1 lipca 2024 r. Na mocy art. 6c ust. 2 ucpg, Rada Miasta Poznania przyjęła w dniu 11 maja 2021 r. uchwałę nr XLVI/811/VIII/2021 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W myśl § 1 i 2 ww. uchwały, miejskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto również nieruchomości niezamieszkane, zlokalizowane na terenie miasta Poznania.

Możliwość wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez miasto Poznań od 1 lipca 2024 r. przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych

Właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Poznania, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 10 listopada 2023 r. włącznie, złożyć Prezydentowi Miasta Poznania, pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto. W nawiązaniu do art. 6c ust. 3a ucpg, w ww. oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Złożone oświadczenie będzie obowiązywać od dnia 1 lipca 2024 roku. Jego odwołanie będzie możliwe na zasadach wynikających z ucpg, w szczególności art. 6c ust. 3a, 3c, 3e.

Zaznaczyć należy, iż w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 ucpg właściciele nieruchomości niezamieszkanych poza systemem, wykonując obowiązek polegający na pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (...) w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez (...) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do RDR przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

UWAGA

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 10 listopada 2023 r. włącznie na adres:
Wydział Gospodarki Komunalnej UMP, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań

O skutecznym złożeniu oświadczenia decyduje data wpływu dokumentu do Urzędu Miasta Poznania, zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielenia wyjaśnień jest:

Wydział Gospodarki Komunalnej - tel. (61) 888 4550

Urząd nie jest w obowiązku informowania podmiotów o skuteczności złożonych oświadczeń!

W celu zapoznania się ze szczegółami, jak złożyć oświadczenie należy pobrać poniższy załącznik.

od 2023-09-11 do 2027-06-30

Nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2023 r. obowiązywać będą nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DEK-ZAM 01/2023, DEK-NIEZAM 01/2023, DEK-MIESZ 01/2023, DEK-REK 01/2023). 

Co ważne, powyższa zmiana nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji.

Więcej informacji na stronie: Druki | Wszystko o odpadach | Poznan.pl (www.poznan.pl)

od 2023-07-01 do 2025-12-31

Opłata za odpady do Urzędu Miasta Poznania

Od 1 stycznia 2022 r. Miasto Poznań przejęło zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi od ZM GOAP. Zmienił się numer konta, na który powinno się dokonywać co miesiąc opłaty za odpady. Po złożeniu do Urzędu Miasta Poznania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymasz indywidualny numer rachunku bankowego do wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami za pośrednictwem skrzynki ePUAP lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru - w zależności od sposobu złożenia deklaracji za odpady.

W przypadku gdy nie otrzymałeś rachunku przed terminem płatności, wpłać na ogólny rachunek:

62 1020 4027 0000 1302 1697 6010

Ważny jest dokładny opis tytułu wpłaty, tj. wpisz imię, nazwisko i nr PESEL lub nazwę firmy i NIP podatnika oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady.

Kolejną wpłatę dokonaj już na indywidualny rachunek.

Opłatę wpłacaj:

 • przelewem za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 • bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji (wykaz oddziałów banku na stronie internetowej www.pkobp.pl/poi/).

Termin i sposób załatwienia

Wpłać:

kwotę wynikającą z deklaracji bez zaokrągleń,

co miesiąc bez wezwania,

z góry do 15 każdego miesiąca,

do 15 czerwca danego roku opłatę ryczałtową.

Jeżeli złożyłeś kilka deklaracji, zrób jeden przelew.

Wpłaty zaksięgujemy chronologicznie na zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, a następnie na zobowiązanie wynikające z poszczególnych deklaracji bez względu na opis.

Niezapłaconą w terminie opłatę wraz z odsetkami ściągniemy w drodze egzekucji administracyjnej.

Podstawa prawna

Ustawa Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.)

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.)

Uchwała nr LXIV/1202/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LVI/1051/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r., poz. 4242)

Inne informacje

Informacje dotyczące księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami uzyskasz za pośrednictwem:

maila: bokpodatki@um.poznan.pl

Biura Poznań Kontakt - tel. (61) 646 33 44 w godzinach pracy od pon. do pt. 7:30-20:00

osobiście w Punktach Obsługi Klienta - wyłącznie po uprzedniej rezerwacji - w następujących lokalizacjach:

ul. 3 Maja 46 (godziny otwarcia: pon. 07:30 - 17:00, wt.-pt. 07:30-15:30)

ul. 28 Czerwca 1956 nr 404 (godziny otwarcia: pon. 07:30 - 17:00, wt.-pt. 07:30-15:30)

od 2022-01-17 do 2025-12-31

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Poznań

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Poznań dostępny w załączniku.

od 2022-01-01 do 2035-12-31

Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Poznania od 1 stycznia 2022 r. - rejestr działalności regulowanej

W myśl art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519. - dalej jako ucpg) - przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) i dlatego firmy, które zajmują się odbiorem odpadów komunalnych na terenie miasta Poznania muszą uzyskać wpis do rejestru. Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru?Zgodnie z art. 9b ust. 2 ucpg - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W oparciu o powyższe RDR, dla podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu miasta Poznania, prowadzi Prezydent Miasta Poznania. Poniżej w załącznikach można znaleźć informacje:

 • Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru
 • Przebieg procesu uzyskania wpisu do RDR
 • Przebieg procesu dokonania zmian w posiadanym wpisie do RDR
 • Przebieg procesu dokonania wykreślenia z RDR
od 2022-01-01 do 2036-01-31

Informacja o świadczeniu usługi darmowego dostępu do internetu

Informujemy, że na terenie miasta Poznania świadczona jest usługa darmowego dostępu do internetu za pomocą publicznie dostępnych punktów dostępu do internetu.

Świadczenie usługi darmowego dostępu do Internetu odbywa się na podstawie przepisów ustawyo wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Punkty dostępu do Internetu są połączone z siecią miejską łączami światłowodowymi lub kablami ethernet, natomiast dostawcą Internetu jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Urządzenia są ogólnodostępne dla użytkowników końcowych korzystających z urządzeń dostępowych typu smartfon, laptop czy tablet, po zalogowaniu poprzez "captive portal" i akceptacji regulaminu świadczenia usługi.

Aby się połączyć należy w pobliżu urządzenia dostępowego wybrać sieć o SSID "WiFi4EU".

Obecnie usługa świadczona jest w następujących lokalizacjach Miasta Poznania:

1. Kontener Art (52.406275, 16.945223); 2. Marina (52.410046, 16.944137), 3. most Biskupa Jordana (52.411550, 16.951816), 4. park Adama Wodziczki (52.419629, 16.912857), 5. park Fryderyka Chopina (52.404584, 16.934953), 6. park T. W. Wilsona (muszla koncertowa) (52.399872, 16.901617), 7. park T. W. Wilsona (Palmiarnia) (52.401683, 16.900992), 8. park Władysława Czarneckiego (52.432742, 16.931913), 9. pl. Kolegiacki (biblioteka) (52.405925, 16.935222), 10. pl. Kolegiacki (dziedziniec) (52.406386, 16.935278), 11. ul. Krucza (52.384599, 16.951617), 12. pl. Kolegiacki (probostwo) (52.406782, 16.935160).

od 2021-07-22 do 2026-07-22

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Bytkowie

Działając w trybie art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z Dz.U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Bytkowie na terenie miasta Poznania, w obrębie ulic: Biwakowej, Podjazdowej, Admirała Unruga, Burtowej i Bojerowej. Taryfa wchodzi w życie z dniem 31 maja 2023 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

od 2023-05-31 do 2026-05-30

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Aqualink Sp. z o.o.

Działając w trybie art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z Dz.U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanych przez Aqualink Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania. Taryfa weszła w życie w dniu 27 maja 2023 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

Taryfa cen Aqualink Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania:

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

Gospodarstwa domowe i pozostali

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 • zł netto/m3 4,77
 • zł brutto/m3 5,15

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 • zł netto/m3 5,09
 • zł brutto/m3 5,50

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 • zł netto/m3 5,39
 • zł brutto/m3 5,82

Wysokości cen brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2023-05-27 do 2026-05-26