Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wymagane dokumenty

Informacja od Policji, Straży Miejskiej Miasta Poznania, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Miejsce złożenia dokumentów

Pisemną informację należy niezwłocznie przesłać do Prezydenta Miasta Poznania za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej         (adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań) bądź wysłać na fax 0-61 878-58-31 lub e-mail: gk@um.poznan.pl.
Szczegółowych informacji udziela Aleksandra Disterheft - WGKo III piętro, pok. 315, tel. 0-61 878-1500

Opłaty

Za wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt nie pobiera się opłat skarbowych.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca od prawomocnego zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 572).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj. Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

W przypadku wydania decyzji o czasowym odebraniu zwierząt, w trybie art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, podmiot, na którego wniosek została ona wydana, powinien odebrać zwierzęta wymienione w decyzji i przekazać je wskazanej jednostce organizacyjnej.

Wydział Gospodarki Komunalnej wydaje decyzje, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, o czasowym odebraniu zwierząt domowych, natomiast w przypadku zwierząt gospodarskich decyzję wydaje Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agata Chęcińska
Data wytworzenia informacji: 2022-03-17 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Przemysław Kujawa
Data i godzina publikacji: 2022-03-17 13:26