Decyzje o wyznaczeniu dostępu do wód

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie decyzji o wyznaczeniu dostępu do wód z uzasadnieniem wskazanego miejsca, w którym ma zostać wyznaczony dostęp do wód,
 • mapa lokalizacyjna z miejscem, w którym ma zostać wyznaczony dostęp do wód,
 • lub wszczęcie postępowania z urzędu.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Wydziału, pok. 202, tel. (61) 878 40 53, fax. (61) 878 40 55

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Opłaty

opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł

Termin i sposób załatwienia

30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j. t. - Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zmianami) art. 233 ust. 2

Tryb odwoławczy

odwołanie od decyzji należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (j.t. Dz. U. 2017 poz. 1566 ze zm.) którym jest wydanie decyzji o wyznaczeniu dostępu do wód.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia weryfikację złożonych przez Panią/Pana informacji.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Metryczka

Opis zmian: dodanie informacji o stanie epidemii (Aktualizacja)
Opublikował(a): Michał Bugajny
Data i godzina publikacji: 2020-03-26 12:20