Wydział Klimatu i Środowiska (KSr)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Magdalena Żmuda
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań
tel. 61 878 4053; fax 61 878 4055
ksr@um.poznan.pl
www.poznan.pl/wos

Stanowiska specjalistyczne

Kompetencje i zadania

Wydział prowadzi sprawy związane z zarządzaniem środowiskiem przyrodniczym miasta zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez opracowywanie i opiniowanie planów, programów i strategii dotyczących ochrony środowiska i klimatu. Koordynuje i realizuje zadania na rzecz zachowania i rozwoju bioróżnorodności. Podejmuje działania na rzecz analizy jakości i ochrony powietrza, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, ochrony przed hałasem oraz ochrony zieleni, z wyjątkiem zieleni znajdującej się w pasie drogowym. Prowadzi sprawy związane z gospodarką wodno-ściekową, ochroną wód, geologią, odpadami na podstawie ustawy o odpadach, ochroną powierzchni ziemi oraz polami elektromagnetycznymi, prowadzi postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć, prowadzi postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń zintegrowanych. Realizuje zadania w zakresie kształtowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców Miasta. Gromadzi i udostępnia znajdujące się w posiadaniu Wydziału informacje o środowisku przyrodniczym i jego ochronie. Uczestniczy w opiniowaniu dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Współpracuje z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie aktualnego stanu środowiska i kierunków jego rozwoju. Wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad Zakładem Lasów Poznańskich.

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw dotyczących usunięcia drzew lub krzewów;
 • prowadzenia spraw w zakresie wprowadzania i realizacji standardów ochrony zieleni;
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i aktualizacją bazy zieleni;
 • prowadzenie spraw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
 • prowadzenie ewidencji kąpielisk;
 • prowadzenie zadań w zakresie administracji geologicznej;
 • prowadzenie spraw w zakresie ochrony powietrza, zieleni, powierzchni ziemi, ochrony wód oraz ochrony przed hałasem i przed polami elektromagnetycznymi;
 • prowadzenie spraw w zakresie odpadów, wynikających z ustawy o odpadach;
 • prowadzenie spraw interwencyjnych w zakresie ochrony środowiska dot. ochrony zieleni, odpadów, ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, hałasu, gospodarki wodno-ściekowej;
 • prowadzenie spraw dotyczących ocen oddziaływania na środowisko oraz pozwoleń zintegrowanych;
 • obsługa dotacji w obszarze "ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego" w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • koordynacja działań w ramach tworzenia i realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz planów i projektów dokumentów strategicznych w zakresie ochrony środowiska i klimatu;
 • promowanie wiedzy i zachowań proekologicznych;
 • obsługa udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi - projekt "KAWKA BIS";
 • wsparcie i obsługa wnioskodawców programów finansowanych ze środków zewnętrznych na rzecz poprawy jakości powietrza;
 • prowadzenie działań na rzecz usuwania wyrobów zawierających azbest;
 • wykonywanie czynności nadzorczych nad miejską jednostką organizacyjną - Zakładem Lasów Poznańskich;
 • współpraca oraz uczestnictwo w obradach Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Klimatu i Środowiska;
 • współpraca z Radami Osiedla w zakresie zadań Wydziału wymagających współdziałania z osiedlami.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 • Rejestr zawierający informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz informacje o terenach na których występują te ruchy
 • Ewidencja kąpielisk

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Natalia Kaczmarek
Data wytworzenia informacji: 2024-02-23 00:00
Opis zmian: nowy komunikat (Aktualizacja)
Opublikował(a): Michał Bernet
Data i godzina publikacji: 2024-02-23 13:36